ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 677 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.Г., редовно призован, се явява лично и адвокат С., с пълномощно по делото, стр.4.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на група  „Охрана на държавната граница” на Гранично полицейско управление” Царево, към регионална дирекция „Гранична полиция”- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт  И., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ С.: Не поддържам подадената молба за отлагане на делото. Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  К.В.Г. против заповед № УРИ-4432з-27/24.03.2015 година на началника на група „Охрана на държавната граница” в Гранично полицейско управление-Царево, с което му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 9 месеца, за нарушаване на служебната дисциплина по смисъла на чл.94,ал.2,т.2 от Закона за МВР.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№4061/30.04.2015година от ответника, в която заявява, че „Инструкция за наблюдението на държавната граница на РБългария” №8121з-891/26.11.2014година е обнародвана в Държавен вестник, бр.101/09.12.2014година.

 

АДВОКАТ С.: Изцяло поддържаме така депозираната жалба. Имаме доказателствени искания.

На първо място поддържаме искането в жалбата да бъде призован в качеството на свидетел Димитър Христов Димитров, който е бил  заедно с жалбоподателя в екип и го искаме с оглед изясняване на фактическата обстановка.

Моля да бъде изискана справка от ответника как, с чие разпореждане или заповед е организирано въпросното КПП, където са били наряд жалбоподателят и Д.П., както и какви са параметрите на въпросното КПП? Това ни доказателствено искане е свързано с това, че ние твърдим, че там където са били КПП не е следвало да има. Нарушава се ЗДвП като положението на КПП-то създава пряка и непосредствена опасност за живота и здравето за жалбоподателя и Д.П., както и за участниците в движението, които трябва да спрат там за проверка. Считам, че не следва да им се търси отговорност при положение, че са изпълнявали неправомерна заповед и са били поставени в ситуация, която е била неадекватна и не са били в състояние да изпълнят  служебните си задължения, тъй като въпросното КПП е било разпоредено в разрез с редица норми, а именно ЗДвП, трудовото законодателство за осигуряване на условия за изпълнение на служебните задължения, като считам че това е въпрос по същество. В тази връзка, при тази обстановка в която са били принудени да работят, не са могли  пълноценно да изпълняват служебните си задължения, което ще установяваме и със свидетелските показания. За да се извърши проверка гражданите преминавайки оттам е следвало да нарушат ЗДвП, за да могат да бъдат проверявани.

Другото ни искане е свързано доколкото в заповедта се твърди, че лицето което не е било проверено се е движело с противозаконно отнет автомобил, моля да се изиска на коя дата, в колко часа този автомобил е бил обявен за противозаконно отнет, защото имаме информация че е станало не по-рано от следващия ден, т.е. към момента когато е следвало да бъде извършена проверката, той все още не е бил обявен за противозаконно отнет.

Към настоящия момент нямаме други искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложената преписка по делото като доказателство. Представям и моля да приемете и длъжността характеристика на длъжността на жалбоподателя, протокол за запознаване със същата. Относно установяване на фактическата обстановка на 02.02.2015 година, представям материали по досъдебно производство № 302 ЗМ 11/15година на РУП Царево, към което са приложени и съответни протоколи от разпит на жалбоподателя и свидетеля, който желаят да бъде разпитан в следващото съдебно заседание и правонарушителя за който е образувано досъдебно  производство.

В случай, че допуснете искания свидетел от страна на жалбоподателя, моля такъв  да бъде допуснат и на нас за установяване на фактическата обстановка.

По направените доказателствени искания в днешното съдебно заседание, а именно да се представи справка и заповед относно разпореденото КПП, тъй като считат че тази заповед е незаконосъобразна, то това обстоятелство няма отношение за установяване на фактическата обстановка по делото, тъй като е предвиден друг ред в Инструкцията за дисциплинарната практика за оспорване на неправомерно издадени заповеди от ръководител, по който ред служителят следва устно или писмено да оспори тази заповед, а именно има право да не я изпълни, ако ръководителя не вземе отношение по оспорването. Няма касателство тази заповед в настоящото производство. Също така за установяване нарушаване на трудовото законодателство, също има регламентиран ред в закона по който следва да се установява.

По отношение на поисканата друга справка, считам същата за неотносима. Нарушението в случая, е че същите не са предотвратили противозаконното отнемане на визираното МПС, а това дали е установено след датата 02.02.2015 година, считам че няма значение, тъй като се касае за неизпълнение на служебните задължения, ако бяха  изпълнили задълженията си щяха да  предотвратят незаконното отнемане на МПС.

 

 АДВОКАТ С.: Първо по така представените документи от досъдебно производство считам, че на първо място не са относим към настоящия предмет на спора. На второ място не са представен по надлежния ред и не видях адекватна резолюция на прокурор и се нарушава закона.

Относно поискания свидетел от страна на ответника, изобщо не стана ясно кои елементи от фактическата обстановка ще бъдат установявани, доколкото някои моменти са безспорни.

Справките ги искаме, доколкото в заповедта категорично се твърди, че въпросният шофьор не е бил проверен, а се установява, че той е извършител на противозаконно отнет автомобил. Това следва да бъде  доказано по безспорен начин, доколкото всяка една дума от един акт и такъв официален документ подлежи на доказване и именно за това считам тази справка за абсолютно необходимо относно уточняване кога е бил обявен автомобила за откраднат.

Относно исканата от нас справка, в случая не атакуваме тази заповед, с която е разпоредено КПП-то на това място, а просто искаме да установим тази незаконосъобразност във връзка с нормите които са нарушени при определянето на КПП. Тоест  предявяваме установителен иск в настоящото производство и искаме да установим тази противозаконност, която според нас има отношение по настоящото дело, като се обосновах за това по- горе.

Моля ако допуснете искания от нас свидетел, същия да призован по месторабота.Нямаме други искания към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Нямам други искания към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ДОПУСКА  при условията на призоваване по искания от жалбоподателя свидетел Д.Х.П., който да бъде призован на неговата месторабота - ГПУ Царево,

ДОПУСНАТИЯТ на свидетел да бъде призован след внасяне на такса в размер на 20 лева по сметка на Административен съд-Бургас и след представяне на съответния платежен документ по делото. Сумата следва да бъде внесена в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА искания от ответника свидетел, при условията на довеждане, който да бъде разпитан в следващо съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание,  да ПРЕДСТАВИ справка за датата и акта въз основа на който е обявен за издирване л.а. АУДИ рег., както и датата на която това е въведено в информационната системата.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание, да ПРЕДСТАВИ заповедта въз основа на която е организирано на 03.02.2015година КПП 26, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.06.2015година от 10.40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: