ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 677 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕТИ 81 ООД, редовно уведомен, се явява адв. Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Директор на дирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практикагр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Ети-81“ ООД срещу Ревизионен акт № 021301584/25.11.2013 г., издаден от началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 27/07.02.2014 г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

Ответникът е представил пълната преписка по издаването на обжалвания акт.

 

АДВ. Т.: Поддържам изцяло така подадената жалба. Други доказателства няма да сочим. Представям списък на разноските, фактура и преводно нареждане за изплатена сума.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените с преписката доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените писмени доказателства с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата и да отмените изцяло обжалвания ревизионен акт. Считам същия за незаконосъобразен и неправилен, както намирам и за неправилни изводите в него, направени от органа по приходите. Основният мотив в този ревизионен акт за допълнителното начисляване на ДДС и съответно лихви е, че органът по приходите са приели извършена доставка по повод на ремонт на общински път - собственост на Община Средец, извършен от жалбоподателя за безвъзмездна доставка и бидейки такава, органите са приели, че следва да бъде начислен съответния ДДС и да бъде издаден протокол по реда на чл. 114 от ДДС. Считам, че органът по приходите не е извършил цялостна проверка във връзка с извършената от тях ревизия по повод на процесната доставка, тъй като същите са приели, че тя е безвъзмездна. Това не е сторено, като органът е приел механично след като не са били представени доказателства за плащане от страна на Община Средец за ремонт на този общински път, че услугата е била безвъзмездна, облагата следва да бъде в полза само на една страна. Тук извършвайки тази доставка и най-вече ревизираното лице - доверителя ми приемайки този път и ремонта му с оглед въвеждането в експлоатация в землището на с. Малина, собственост на жалбоподателя. От друга страна не е изследван въпросът за волята на двете страни по повод на тази доставка, тъй като за да е налице каквато и да е доставка, определено следва да са налице съвпадаща воля на двете страни – Община Средец и ревизираното лице. От страна на Община Средец не са налице каквито и да е други изявления по повод на тази доставка, включително и приемането й за безвъзмездно право. Няма спор, че дарението е двустранна сделка, той не е едностранен акт. В този смисъл изрично е следвало да бъде изследвана волята на община Средец. Няма събрани такива доказателства. Считам, че е налице хипотезата на института на гестията по чл. 61, ал. 2, която регламентира извършване на чужда работа в полза на гестията, което считам, че най-добре отговоря на установени в хода на ревизионното производство факти. Моля да отмените процесния ревизионен акт като незаконосъобразен, като ни присъдите направените разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт, като моля да ми дадете възможност за писмено становище.

Относно възраженията на колегата: на първо място община Средец е наясно, че ще се извършват ремонт на собствен път и затова общината е издала разрешение за строеж през 2010 г. Така, че възражението в тази насока считам за неоснователно.

На второ място: това, че не е изследвано дали е налице плащане дори и да е налице плащане, това е още едно допълнително основание да се начисли ДДС от страна на жалбоподателя. Останалите аргументи ще изложа в писмена защита.

Да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

РЕПЛИКА НА АДВ. Т.: Категорично твърдя, че знанието дали се извършват такива строително-ремонти работи е ирелевантно в това отношение. Важно е дали работата е чужда или не.

Съдът ще се произнесе се решение в законоустановения срок.

ДАВА 10-дневен срок на страните за писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:17 часа.

        

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: