ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 29.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети септември                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                              

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  677  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  14,15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс” ЕООД, редовно уведомен се представлява от адв. Ц..

         ЗА ОТВЕТНИКА – Община Бургас, редовно уведомен на 08.06.2009 г., не се явява представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Онтайм дистрибюшън едн лоджистикс” ЕООД – гр. София.

 

АДВ. Ц.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените доказателства. Представям в днешното съдебно заседание с молба по опис писмени доказателства с копия за ответната страна. Отбелязвам, че представените документи са извадки, както от Концесионния договор, така и от схемите по чл. 56 от ЗУТ, тъй като от една страна имаме задължение да не представяме информация свързана с концесионния договор, а от друга страна - схемите са обемисти и касаят територията на целия морски плаж Бургас-север. Мога да Ви представя за сведение схемата, за да я сравните с приложените копия.

Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със задачи поставени в нарочна молба, която Ви представям с копие за ответната страна. Нямам други доказателствени искания.

 

След като се запозна със съдържанието на доказателствата, съдът приема, че те са относими към настоящия правен спор и следва да бъдат приети съгласно описа съдържащ се в молбата. Следва да бъдат приети и доказателствата представени към жалбата, предвид връзката им с правния спор.

По отношението на искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът намира, че въпросите формулирани от адв. Ц. в нарочна писмена молба ще съдействат за установяване на обективната истина на делото, поради което  искането е основателно.

Едновременно с изложеното съдът установява, че като страна в производството следва да бъде конституирана и Република България чрез Министъра на РРБ, с оглед обстоятелството, че обекта посочен в оспорената заповед се намира върху територия, която е изключителна държавна собственост – плаж.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 154 от АПК, КОНСТИТУИРА Държавата чрез МРРБ като страна в производството.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ конституираната страна, като към призовката се приложи копие от жалбата и доказателствата по делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите формулирани от адв. Ц. в нарочна молба представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице Пенка Шопова.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 280 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

ПРИЕМА доказателствата представени с жалбата, съгласно описа на л. 4 от делото.

ПРИЕМА доказателствата представени в днешното съдебно заседание от адв. Ц., съгласно описа съдържащ се в молбата представена на съда.

 

Съдът констатира, че от приложената към молбата извадка от схемата на преместваемите обекти на територията на плажа е невъзможно да се установи точното разположение на обектите, поради което намира, че следва да се запознае с цялата схема на преместваемите обекти на плажа, затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи схема на преместваемите обекти за морски плаж „Бургас – Север”, одобрена за 2009 година – в 7-дневен срок от датата на днешното съдебно заседание.

         АДВ. Ц.: Искам да Ви обърна внимание, че към момента на издаването на заповедта за територията на плажа е действала схемата за 2008 година, затова е необходими и тя да бъде приложена по делото.

 

Съдът намира, че искането е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи схема на преместваемите обекти за морски плаж „Бургас – Север”, одобрена за 2008 година – в 7-дневен срок от датата на днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.11.2009 година от 14,45    часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ новоконституираната страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: