О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

654/20.03.2018 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на двадесети март,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 676/2018 година,

 

Производството е образувано по жалба от П.В.П. с ЕГН **********, чрез адвокат Т. ***, със съдебен адрес ***, офис № 220 против отразяване за поземлен имот с идентификатор 51500.507.26 по КК на град Несебър, извършено на 26.02.2018 година от името на областния управител на Бургаска област върху удостоверение, неразделна част от молба – декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка с дата 10.01.2018 година, подадена от П.П. до нотариус Л.Ч. с рег. № 600 в регистъра на Нотариалната камара.

В жалбата се твърди, че извършеното отразяване е незаконосъобразно, защото от страна на държавата липса документ за собственост върху имота - такъв не е бил издаван в предходен период, а липсва и към момента на представяне на молбата – декларация.

След като се запозна със съдържанието на жалбата и оспореното удостоверение, съдът приема, че оспорването е недопустимо.

Удостоверението е издадено в рамките на инициирано административно производство за извършване на административна услуга по смисъла на § 1 т.2 от Закона за администрацията. Съгласно § 8 от ПЗР на АПК, уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Изложената нормативна уредба налага извода, че  производствата по извършване на административни услуги се осъществяват по реда на АПК, а на обжалване подлежат единствено отказите да бъдат извършени такива.

От текста на оспорваното удостоверение е видно, че с него искането на заявителката е  било удовлетворено - налице е волеизявление от името на областния управител, с което е заявено, че имотът е държавна собственост. За П.П. не е налице правен интерес от търсената съдебна защита, тъй като липсва постановен отказ от извършване на административната услуга, пряко засягащ неговите права и законни интереси.

Обстоятелството, че удостоверяването е със съдържание,  различно от желаното от заявителя, не обуславя допустимост на съдебното оспорване. Несъгласието с удостоверените факти по своята същност представлява оспорване на съдържанието на документ, което съобразно чл. 81 ал. 2 от АПК може да се извърши само по административен ред в рамките на контролно - отменително производство пред горестоящ административен орган. След като е предвидена изрична възможност за оспорване съдържанието на документ по административен ред, по аргумент от противното основание следва, че такова оспорване пред съда е недопустимо. Съдържанието на удостоверителните административни актове (посочени в чл.21, ал.3 от АПК) не подлежи на оспорване по съдебен ред и по аргумент от чл.128 ал.1 т.8 от АПК. По смисъла на цитираната разпоредба, установяването на неистинността на административен акт по предявено искане пред съда касае издателя на акта, а не съдържанието на същия.

Жалбата следва да се остави без разглеждане.

По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от П.В.П. с ЕГН **********, чрез адвокат Т. ***, със съдебен адрес ***, офис № 220 против отразяване за поземлен имот с идентификатор 51500.507.26 по КК на град Несебър, извършено на 26.02.2018 година от името на областния управител на Бургаска област върху удостоверение, неразделна част от молба – декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка с дата 10.01.2018 година, подадена от П.П. до нотариус Л. Ч. с рег. № 600 в регистъра на Нотариалната камара.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: