ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.05.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети май                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 676 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Хелио-Тур-С“ АД - редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника кмет на община Созопол - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Хелио-Тур-С“ АД с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от Е.З.Б. против заповед № 8-Z-175/27.01.2017 г., с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „сграда за обществено обслужване - магазин и навес“, находящ се в имоти с кадастрални номера 67800.54.34 и 67800.54.191, в местността „Мапи“, община Созопол.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. С. : Поддържам жалбата. Моля да се изиска справка за списъчния състав на дружеството от ТД на НАП, тъй като същото към датата на връчване на заповедта няма такъв. Това доказателство ни е нужно, за да установим, че заповедта не е връчена редовно. Дружеството - жалбоподател няма служители. Същото има само изп. директор в лицето на г-жа Е.Б. и след като заповедта не е връчена на нея, то същата не е редовно връчена. Поддържам доказателствените си искания за допускането на съдебно-техническа експертиза с поставени въпроси в жалбата. Твърдим, че такъв обект, който е записан в заповедта няма. В сметка 201 и 203 няма заприходен магазин с навес. Моля експертизата да отговори и на въпроса „Спазена ли е процедурата за отреждане на земята, предвидена в ЗОРЗ (отм.)?”, тъй като Административен съд гр. Бургас има постановено решение, в което е приел, че тази процедура е спазена. Това е с оглед изследване търпимостта на строежа. Постройката е извършена преди 1986 г. Точно не мога да конкретизирам кога. Към настоящия момент нямаме други доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да остави без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя относно списъчния състав на служители в дружеството - жалбоподател, тъй като липсата на това доказателство не препятства преценката за допустимост на жалбата.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Оставя без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за изискване на информация от ТД на НАП относно списъчния състав на служители в дружеството - жалбоподател.

Допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място и необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в жалбата, този поставен в днешното съдебно заседание, както и на тези, поставени от съда на основание чл. 171 ал. 2 АПК, а именно:

1.                          Има ли издадени строителни книжа за обекта, предмет на процесната заповед?

2.                          Допустим ли е обектът по ПУП към момента на изграждането му и по сега действащия ПУП?

3.                          Допустим ли е същият по правилата и нормите към момента на изграждането му и по сега действащите норми? Има ли изобщо ПУП за имота,  в който е изграден обекта?

4.                          Представлява ли обекта строеж по смисъла на § 5 т. 38 ДР  ЗУТ?

5.                          Коя категория е процесният обект? Да се опише неговата конструкция и да се посочи годината на неговото извършване?

6.                          Деклариран ли е обектът пред одобряващите органи и кога?

7.                          Търпим ли е обектът съгласно изискванията на § 16 ДР ЗУТ и § 127 ПЗР ЗИД  ЗУТ?

8.                          Инициирана  ли е процедура по узаконяване на обекта съобразно § 184 ПЗР ЗИД  ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.     

              

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2017 г. от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: