ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.09.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети септември                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 676 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Хелио-Тур-С“ АД - редовно уведомен, се явява адв. С.,  с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на община Созопол - редовно уведомен, представител не се явява.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице ведно с приложениe към него по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх. 9625/12.09.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 9904/19.09.2017 г. от Н.Г.Б., с която същата моли да бъде конституирана като заинтересована страна в производството, тъй като е собственик в имоти с идентификатор 67800.54.34 и 67800.54.191 по КККР на гр. Созопол. Моли делото да бъде отложено за друга дата с оглед запознаването й с материалите по него. Представя доказателства.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 Адв. С.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 По повод молбата за конституиране считам, че е неоснователна. Производството е по реда на чл. 225 зут. Страни по това производство са жалбоподателят и административният орган. Не е допустимо съгласно закона и трайната съдебна практика на ВАС конституирането на заинтересовани лица. Моля да оставите без уважение подадената молба.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение ведно с приложения към него, които поддържам.

 

Адв. С.: Имам въпроси.

В отговора на въпрос  1.7 относно търпимостта на строежа сте посочил, че в земеделски земи, чието предназначение се променя след провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ и Правилника за прилагането му. В тази връзка моля да посочите къде проверихте дали е провеждана такава процедура?

 

вещото лице:  Аз съм цитирал местата, където съм правил проверки, а именно в Община Созопол и в архива на Областна администрация. На тези места не намерих доказателства и материали, които да доказват смяна предназначението на земеделската земя.

 

Адв. С.: Проверихте ли в Областна дирекция по земеделието гр. Бургас? В Министерство на земеделието и храните правил ли сте такава проверка?

 

вещото лице:  Не, не съм. Не съм имал такава задача.

 

Адв. С.: Имахте задача да установите дали е проведена процедура по отреждане на земята към момента на изграждане, който момент е 1975-1976 г.  - годината на построяване, когато е действал ЗОРЗ. Съгласно този закон процедурата не е с пуп, а по отреждане на земята и такава процедура е проведена. Доказателства, с които ние  не разлагаме, се съхраняват в Областна дирекция по земеделието и в Агенцията по приватизация. Аз ще имам допълнителна задача към вещото лице, за да може да установим такава процедура по действащите норми на ЗТСУ и на ЗОРЗ към 1975 година, която година воденият от нас свидетел ще посочи като година на изграждане т.е процедура е провеждана по отреждане на земята за къмпинг. В тази връзка искането е относимо и навременно с оглед заключението на експертизата и липсата на произнасяне въз основа на доказателства по това. Ето защо ние твърдим и го знаем това нещо, че такава процедура е провеждана. За съжаление не разполагаме с документите, тъй като Агенцията по приватизация, която е в постоянни дела с нас, не ни ги е дала. В тази връзка ще моля да бъде издадено съдебно удостоверение или директно от съда да се изиска приватизационната преписка. Там се съдържат документи относно категоризацията на земята, относно отреждането на земята от компетентния орган - Комисията за земеделските земи към Министерския съвет и други протоколи, свързани с отреждането на земите.

Имам още два въпроса към вещото лице. Първият е: Пълна идентичност ли има между магазините, които видяхте и които са предмет на делото с магазините, които са в разписния списък, в сметка 201на „Хелио-Тур-С” АД?

 

вещото лице: Сметка 201 не съм гледал. Гледам съм единствено АДС № 226 на Областна администрация и приложенията към него. Там в списъка на сгради фигурират три магазина, които магазини по квадратура ми дават основание да предположа само, че това са процесните магазини. Направил съм справка и представям на съда цитираните от мен в заключението АДС № 226 ведно с приложения към него, където са посочени на л. 2 от Приложението три магазина.

 

Въпрос на съда: Тоест Вие като извършихте проверка на място установихте, че то е цяло помещение с три клетки ли?

 

вещото лице: Да, застроен обем, разделен на три части. Застроената площ е близка спрямо тази, цитирана в акта на административния орган.

 

Адв. С.: Какво е разминаването в площите?

 

вещото лице: Не съм подготвен с отговора. В Заповедта за премахването я дават 29 м/11.60м. Това е ведно с навеса. Но инвертарна книга аз не съм видял, където да е записано или счетоводен документ. Няма такива доказателства на проверяваните от мен места. Представям и Протокол – акт № 1  от 12.07.1972 г.

 

Въпрос на съда: Покажете ми къде точно е този магазин?

 

Вещото лице отбелязва върху приложената скица къде е местоположението на процесния магазин.

 

Адв. С.: Имате ли основания да твърдите, че са идентични?

 

Вещото лице: Не, нямам основания. Твърдя абсолютна идентичност само на това, което е по описанието в АДС, където имаме три магазина, близки по квадратура.

 

Съда: Всъщност ние не можем да направим категоричен извод кога е построен този магазин, между 1972-1974 г. до 1986 г.

 

Вещото лице: Нямаме графична част.

 

съда: Но към 1986 г. той вече  е заснет при положение, че е отразен  в приложената от вас скица.

 

Вещото лице: Като конфигурация, тази начупеност, която имаме тук отразена и това, което имаме като конфигурация и в протокола, направен от административния орган ми дава основание да предполагам, че това което отразих за магазина съвпада с това, което е магазина по Констативния протокол на общината. При всички случай е на територията на къмпинга.

 

Адв. С.: Тези граници на къмпинга откъде ги взехте?

 

Вещото лице: От Областна управа.

 

Адв. С.: Утвърдени ли са тези граници?

 

Вещото лице: Не, не съм открил документ, с които да се цитира утвърждаването им.

 

Адв. С.: На място при огледа как установихте, че се стига до къмпинга. По земеделска земя, по асфалт, опишете?

 

Вещото лице: Аз съм отговорил в заключението. Влиза се откъм паркинга, който е с асфалтова настилка, макар и износена.

 

Адв. С.: Оспорвам заключението, тъй като то почива на предположения. Вещото лице предполага, че това са границите, тъй като те са нанесени от неизвестен извършител. Аз твърдя, че този магазин, разделен на три, е търпим строеж. Той е изграден върху земя, за която за целия къмпинг е проведена процедура по промяна на предназначението. Тогава се е наричала процедура по отреждане на земята. Тази процедура ни дава основание съдът да заключи, че строежът е търпим, нещо което се  различава от заключението на вещото лице. Говоря за писмени доказателства, които се намират в Агенцията по приватизация.

 

Въпрос на съда: Оспорвате ли обстоятелството, че „Хелио-Тур-С” АД по реда на приватизационна сделка е собственик на къмпинг „Каваците”?

 

Адв. С.: Не, не го оспорвам. Това е ноторен факт. В Агенцията по приватизация има правен анализ, който съм разглеждал. Вътре е поместена цялата процедура по отреждане на земята и там съвсем ясно с подпис на Т.Ж. пише: „отреждам земята за курортно селище…” Такава е била процедурата тогава. Ние твърдим, че това не е земеделска земя. И на скицата от кадастъра си пише за къмпинг. Аз изяснявам фактите. Вещото лице е нямало базата, на която да стъпи. Затова е необходими да се изискат въпросните документи било то със съдебно удостоверение или директно от съда. Имам и допълнителна задача към вещото лице. Въз основания на предоставения правен анализ от Агенцията по приватизация да даде заключение проведена ли е процедура по отреждане на земята за къмпинг „Каваци”? Отредената земя попада ли под строежа? Коя година е извършено това преотреждане? и Как са утвърдени границите на къмпинг „Каваци”? Информация се съдържа в този правен анализ. Надявам се да уважите искането ми с цел изясняване на делото. Има непълнота на доказателствения материал по делото.

Водения от нас свидетел ще доказва годината на построяване.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит  водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Д.Р.Р., ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, бивш служител на дружеството-жалбоподател.

 

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. С.: На външния паркинг на къмпинг „Каваците” има ли един продълговат магазин, разделен на три отделни секции?

 

Свидетелят: Да, има. Промишлени стоки, кореком и хранителни стоки.

 

Адв. С.: Сега работи ли?

 

 Свидетелят: Не, не работи.

 

Адв. С.: Присъствал ли сте на изграждането на магазина и ако не сте откога знаете, че е изграден?

 

Свидетелят: Не, не съм присъствал на изграждането, но от 1975-1976 г. Техникума по обществено хранене ни изпращаше на стаж като ученици на къмпинг „Каваците” и сградата беше построена.

 

Адв. С.: А Вие за „Балкантурист” и за „Хелио-Тур-С” АД през кои години сте работил?

 

Свидетелят: От 1975 г. до 1978 г. съм работил като стажант в село Приморско беше тогава и на Каваци.

 

Въпрос на съда: Магазинът на къмпинг „Каваци” ли се намира?

 

Свидетелят: Не, извън района на къмпинга се намира.

 

 Адв. С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът намира, че с оглед събрания по делото доказателствен материал следва да остави без уважение доказателственото искане на жалбоподателя. По повод молбата, постъпила от Н.Б., счита същата за неоснователна по следните съображения. В производството по оспорване на заповед, издадена на основание чл. 225а, ал. 1 зут, каквото е процесната, страни са компетентният административен орган, в случая кметът на Община Созопол и адресата на административния акт - собственик или извършител на строежа, чието премахване е разпоредено - в случая „Хелио-Тур-С” АД. Собствениците на терена, в каквото качество е молителката не е заинтересовано лице, тъй като заповедта за премахване не създава задължения за нея и не рефлектира негативно в правната й сфера.  В този смисъл е и трайно установената практика на ВАС – Определение № 942/ 21.01.2013 г. по адм. дело № 649/2013 г., на II отделение, Определение № 1054/29.01.2015 г. по адм. дело № 634/2015 г., на II отделение и други.

 

Съдът намира, че следва да остави без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице, тъй като са ирелевантни за предмета на спора.

 

По тези съображения и по доказателствата съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на **0,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО **0 лв. на 20.09.2017 г./.

 оставя без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на допълнителни доказателства.

оставя без уважение молбата на Н.Г.*** за конституирането й като заинтересована страна в настоящето производство.

 

Определението в тази част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ:

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. С.: Уважаема г-жо председател, ноторно известно дори на съда е, че къмпинг „Каваци” съществува. Също ноторно известно на съда е, че това е къмпинг, а не земеделска земя. Когато в отговора на въпрос 1.7 от експертизата вещото лице в съдебно заседание заявява, че не е посетило компетентния орган, който извършва промяна на предназначението на земята, а именно Областна дирекция „Земеделие” и Министерство на земеделието и храните това по всички правила на справедливия процес представлява неизпълнение на поставената задача в тази й част и респективно постановяването на съдебно решение при непълнота на доказателствата. В този смисъл бъдещето решение, в случай, че потвърдите заповедта ще бъде порочно. Що се отнася до издадената заповед тя е незаконосъобразна затова, защото кметът на Община Созопол е издал заповед за премахване на обект, V категория, а това е обект за обществено обслужване и категорията му е различна. В този смисъл заповедта за премахване е от компетентността на рднск. Заповедта е незаконосъобразна и затова, защото от разпита на свидетеля, а и от неустановените граници на къмпинга – същите не бяха допуснати за установяване с експертиза не става ясно дали обектът се намира в границите на къмпинг „Каваци”. Тоест не става ясно дали липсата на пуп и на отреждане на земята се отнася и за магазина, тъй като е казано за къмпинга. В тази връзка заповедта е незаконосъобразна и аз считам, ч          е тя следва да бъде отменена. Моля да ми дадете срок за изготвяне и представяне на писмени бележки и да ни присъдите разноските по делото, в случай че уважите жалбата.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: