ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 676 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Х.П.-редовно уведомен се явява лично и с адв. С..

         За ответника Началник група ОДГ в ГПУ Царево - редовно уведомен, се явява юк. И.  – представя пълномощно.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.Х.П. против заповед на началник  ГДДГ в ГПУ Царево, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от девет месеца.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и доказателствени искания формулирани на л.3 от делото.

Съдът счита, че следва да изясни допълнително фактическата обстановка свързана с твърденията на жалбоподателя, поради което съдът счита, че следва да му зададе два допълнителни въпроса:

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: В конкретния случай в какво са се изразявали вашите функции като старши на поста?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това е  КПП, проверка на автомобили, откриване и задържане на лица, незаконни емигранти, моята задача беше такава.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Извършвахте ли проверка на документи на водачи на МПС?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Проверяваме документи само на непознати лица.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Когато проверявате документи на водачи на МПС, имате ли задължение да записвате техните данни в регистър?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Лицата, които не познаваме, записваме и извършваме справка по радиостанцията с оперативния дежурен на граничния участък.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата и доказателствените искания. Имаме допълнителни доказателствени искания:

1. Моля да задължите ответника да представи доказателства кога автомобилът, управляван от въпросния гражданин, констатиран като нарушител, е бил въведен в информационната система на МВР като противозаконно отнет.

2. Твърдим, че КПП е бил разпореден и разположен на въпросното място от ръководните органи на ГП в разрез с различни нормативи, най-вече ЗДвП, поради което моля да задължите ответната страна да представи акт или писмено обяснение за това кой и как е определил това КПП да се намира в началото на моста, както и каква е била пътната обстановка на въпросното място – какво представлява пътя като ширина, ленти, платна, банкет и т.н. На въпросното място не следва да бъде организирано КПП, тъй като поради изпълнение на задълженията си жалбоподателят и двама гранични полицаи излагат на опасност живота си. За извършването на проверка самите двама полицаи извършват нарушения и останалите лица водачи на МПС при спиране за проверка също следва да извършат нарушение. Не е адекватно да се търси дисциплинарна отговорност при условието, че това КПП е незаконосъобразно организирано. Според нас заповедта е незаконна и при изпълнението й възниква опасност за здравето и живота на полицаите.

 

Юк. И.: Оспорваме изцяло жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка, както и допълнителни доказателства по опис.

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя: не сме приложили инструкцията за наблюдение, поради това, че същата е обнародвана в ДВ; по искането за разпит на свидетели – не се уточнява какви обстоятелства ще се установяват. С оглед на това ще искаме допускане на свидетел и от наша страна; относно представяне на справка бил ли е въведен в информационната система автомобилът, установен за откраднат, намирам искането за неоснователно, тъй като         в заповедта е визирано неизпълнение на  служебни задължения, а не установяване на извършено престъпление. ГД „ГП” има достъп до информационната система на МВР за извършване на справки за въведени такива автомобили. Логично е този автомобил да не фигурира в информационната система. За въвеждането и свалянето на автомобили в информационната система работи конкретно звено в МВР.

Относно проверка на акта, с който е организирано въпросното КПП  на процесната дата, ние считаме, че това искане е неоснователно. За първи път в днешното съдебно заседание се заявява обстоятелство, че конкретния пункт е незаконосъобразен. Нито в докладната записка на жалбоподателя, нито в други документи по преписката се свеждат такива обстоятелства. Бих могла да отговоря към момента, че въпросния КПП на граничното наблюдение е разпореден от директора на РД „ГП”, съгласно утвърден списък за маршрутите и постовете, който е за служебно ползване, ако го допуснете ще приложим документа.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Какви  обстоятелства искате да доказвате с разпита на Г.Г.?

 

Адв. С.: С разпита на свидетеля бихме искали да установяваме характера на въпросното КПП, оперативната ситуация на това КПП и факта, че е невъзможно да бъдат изпълнявани служебните  задължения, без служителите да се изложат на опасност, както за здравето си така и за живота си и да докажем факта, че въпросното лице неведнъж е минавало оттам, познато е на патрула и не са били длъжни да правят проверка в пълен обем.

Относно възражението на юк. И. – в жалбата сме маркирали доводи за незаконосъобразност на  КПП свързано с § 2 – където се цитира, че П. не е изпълнил в пълен размер своите задължения.

Що се отнася до изискването ни за справка кога автомобилът е бил въведен в системата като противозаконно отнет - това впоследствие е  вменено като нарушение и пряка вреда от твърдяното дисциплинарно нарушение пред на съда.

По представяне на писмени доказателства от страна на ответника, съгласно разпоредбата на НПК, материалите от досъдебното производство могат да бъдат огласявани само и единствено с нарочна санкция на наблюдаващия производството прокурор, но считам, че материалите от досъдебното производство не следва да се приобщават към делото, което е абсолютно противозаконно.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Какви обстоятелства ще доказвате с поискания свидетел?

 

Юк. И.: Опровержение на твърдението, че въпросното КПП е незаконосъобразно разположено и в разрез с нормативната уредба.

 

По направените изявления, искания и възражения съдът счита следното:

Представената по делото преписка не съдържа доказателство за компетентността на органа издател на оспорената заповед. Съдът е длъжен служебно да провери компетентността на издателя, поради което счита, че следва да бъде събрано доказателство в тази насока, дължимо от ответника.

По искането за допускане до разпит като свидетел на К.В.Г. както и по искането на ответника за допускане до разпит на един свидетел съдът сита следното:

Законосъобразността на разполагането на едно КПП няма никаква връзка със законосъобразността на настоящия административен акт. Дори процесното КПП да е било разположено в нарушение на изискванията на ЗДвП до установяване по съответния ред на незаконосъобразността на разпореждането на съответния орган, който го е установил на конкретното място, жалбоподателят дължи изпълнение на служебните си задължения. Дали на място край моста на р. Велека има или няма възможност за извършване на проверка на МПС без опасност за живота и здравето на служителите, е обстоятелство, което е неотносимо към спора. Жалбоподателят П. е наказан за това, че е нарушил мерки за безопасност, не е ръководил достатъчно ефективно действията на подчинен служител и е проявил формализъм при изпълнение на служебните си задължения. Това са правно релевантните факти, които следва да докаже ответника в производството и които се отричат от жалбоподателя. Кое е лицето, което е разпоредило разполагане на КПП, какъв е характера на въпросното КПП и каква е била оперативната ситуация при която служителите е следвало да работят, настоящият съдебен състав счита, че не следва да бъдат установявани и са ирелевантни по спора.

Процесуалният представител на жалбоподателя претендира с разпита на свидетеля К. Г. да установи и още едно обстоятелство, а именно че „въпросното” лице е минавало нееднократно през КПП, на което жалбоподателят П. е изпълнявал служебните си задължения.

Съдът счита, че в тази част искането за допускане до разпит на Г. като свидетел е основателно и затова Г. следва да бъде допуснат.

По искането за освобождаване от разноски във връзка с призоваването на свидетеля, съдът счита, че искането е неоснователно. Жалбоподателят е освободен от внасянето на държавна такса, но не и от съпътстващите разноски в съдебното производство.

Съдът счита, че следва да бъде призован свидетеля К.В.Г., след като жалбоподателят внесе депозит за разноски от 20,00 лв. по сметка на Административен съд Бургас за довеждането му.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАДЪЛЖАВА  началник група ОДГ-ГПУ гр. Царево да представи

доказателство за компетентността на органа издател на оспорената заповед № ИРИ-4432з-26/24.03.2015 г., в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА до разпит като свидетел К.В.Г. – служител в ВПА, ГПУ – Царево.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе депозит за разпит на свидетеля в размер на 20,00 лв. в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ СВИДЕТЕЛЯ след представяне на доказателство за внесения депозит.

ОТХВЪРЛЯ искането на юк. И. за допускане до разпит на едни свидетел. Обстоятелствата, които ответникът би доказвал с разпита на този свидетел, нямат връзка със спора.

 

По искането за представяне на Инструкция за наблюдението на държавната граница на РБ…” № 8121з-891/26.11.2014 г., съдът счита, че то е неоснователно, предвид общодостъпността на този нормативен акт след обнародването му в ДВ.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за представяне на Инструкция за наблюдение на държавната граница на РБ…” № 8121з-891/26.11.2014 г.

 

По искането за представяне на План за инструктаж с № УРИ- 4432р-351 от 02.02.2015г., съдът констатира, че този план е представен по делото в заверено копие.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за представяне на План за инструктаж с № УРИ- 4432р-351 от 02.02.2015г.

 

 

По доказателствата представени в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител   на ответника, съдът счита, че следва те да бъдат приети.

С оглед извършеното оспорване на процесуалния представител на жалбоподателя на част от доказателствата с позоваване разпоредбите на НПК, съдът счита, че следва да изиска тези доказателства служебно от досъдебното производство, което е посочено от процесуалния представител   на ответника.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени от процесуалния представител на ответника съгласно т. 1 – 4 от описа придружаващ молбата представена в днешното съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА на РУП - гр. Царево, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи заверени копия от документи съдържащи се в ДП 302 ЗМ 11/2015 г. на РУП Царево, а именно: Протокол за разпит на служителя Д.Х.П. като свидетел по ДП 302 ЗМ 11/2015 на РУП – Царево; Протокол за разпит на жалбоподателя К.В.Г. като свидетел по ДП 302 ЗМ 11/2015 на РУП – Царево; Сведение от М.П.Б. относно фактическата обстановка на 02.02.2015 г.; Протокол за разпит на М.П.Б. като обвиняем по ДП 302 ЗМ 11/2015 на РУП – Царево.

 

По искането за попълване на делото с доказателства, а именно установяване на момента в който е заявен за издирване автомобил с рег.№ А 0480 ВК, съдът счита, че следва да уважи това искане, като по доказателствената стойност на представената справка ще се произнесе със съдебния си акт.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ДИРЕКТОРА НА ОД БУРГАС на МВР, в 10-дневен срок от получаване на съобщението, да представи писмена справка кога е заявен в автоматизираната информационна система на МВР за издирване лек автомобил „Ауди А4” с ДКН А 04 80 ВК.

 

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 година от 15,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: