ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,02.07.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори юли                                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 676 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.А., редовно уведомен, се явява лично и с       адв.Д.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 8 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Д.: Поддържаме жалбата на посочените в нея доводи. Доказателствени искания нямаме. Спорът е чисто правен.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Считаме също, че спорът е правен.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Д.: Считаме, че допълнителните ни задължения са неоснователно определени по § 122, ал.2, във връзка с ал.1 и във връзка с чл.124а от ДОПК, като поддържам изразеното становище, че нормата на чл.122, ал.2, във връзка с ал.1 и чл.124а от ДОПК имат материалноправен характер и като такива тяхното обратно действие би следвало да бъде изрично въведено с преходна норма, посочили сме Преходните и заключителни разпоредби на закона, изменение 2011г.

Поради това, че извършената данъчна ревизия на М.А. е приключила на 31.12.2010г., когато нормата на чл.124а от ДОПК все още не е действала, то по времевата съпоставка означава, че всички допълнително недекларирани доходи са осъществени в период, в който материалноправната норма не е действала и не следва да се прилага за тях, поради липса на обратно действие.

В този смисъл е и практиката на ВАС, поради което прилагам Решение № 4550/02.04.2014г. по административно дело № 9082/2013г.

Извън това, което ВАС е посочил обаче, считаме че, макар да споделяме доводите на ВАС, нормата има определено характер специално за чл.124а и поради това, че тя въвежда нов вид публични задължения, които макар и установени  по специалния ред, имат материалноправен характер. Осигурителните задължения към които се съотнася редът чл.122-124 са различни публични задължения и поради това, че този специален ред, дори ако се приеме, че другата разпоредба на чл.122-124 от ДОПК и специалният характер и специалният ред, приложим при определени случаи, то отнасянето им към един нов по същество различен вид публични задължения имат материален характер.

В този смисъл моля да уважите искането ни да отмените ревизионния акт в обжалваната му част и ни присъдите разноските.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен.

Относно определената данъчна основа:

Оспорва се приложението на чл.124а от ДОПК. Действително ревизията е извършена по чл.122 и следв. от ДОПК и тази разпоредба представлява специфичен процесуален ред за извършване на ревизионното производство за определяне на данъчни задължения и считам, че нормата на чл.124а, като препращаща към чл.122 и следв. от ДОПК е също процесуалноправна и като такава тя може да бъде прилагана от момента на влизането й в сила.

Видно от събраните доказателства и от приложената преписка, ревизионното производство е осъществено след тази дата, с оглед на което тя е приложима.

В тази насока е и практиката на ВАС, като искам да отбележа, че тя действително не е константна в посока това следва или не следва да се прилага.

Подробни съображения са изложени в решението, моля да ги вземете предвид и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 916 лева.

 

Реплика на адв.Д.: Ние не отричаме процесуалния характер на текстове на чл.122-124 от ДОПК, но следва да се подчинява на правилата на материалноправните разпоредби. Освен това, тъй като това е специфичен процесуален ред и ние не го отричаме, но има санкционен характер, т.е. съобразна санкция за лицата, които не са спазили изискванията за точно, вярно и пълно деклариране на доходите си, мисля, че следва да намери приложение на чл.14, ал.3 от Закона за нормативните актове. При нормите имащи ограничителен характер не би следвало изобщо да има обратно действие.

 

Дуплика на юрисконсулт Д.: Ние твърдим, че разпоредбата няма санкционен характер.

Установяване на задълженията на социалното и здравното осигуряване не е санкция за задълженото лице.

Не съм съгласна, че нормата има материалноправен характер и няма обратно действие.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: