О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 877               Година 02.05.2011            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на втори май две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 676 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба наименована „възражение” на „Нишикли-Травел” ЕООД гр.Варна с ЕИК 116047390 против заповед за налагане на принудителна мярка № 243/12.05.2010г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

С разпореждане № 2520 от 29.03.2011г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.150, ал.1 и чл.151 от АПК е указано на жалбоподателя, че в 7 – дневен срок от уведомяването следва да посочи: 1. В какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед; 2. В какво се състои искането му и 3. Да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането изрично е посочено, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На жалбоподателя е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата адрес и той е уведомен на 19.04.2011г.. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Нишикли-Травел” ЕООД гр.Варна с ЕИК 116047390 против заповед за налагане на принудителна мярка № 243/12.05.2010г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 676 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: