О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №1027

 

гр.Бургас, 20.04.2010г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, VІ състав, в закрито заседание на двадесети април, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№676 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на НПО”Движение антимафия” с председател Г.Д., ***. 

С определение №867/25.03.2010г. съдът е оставил жалбата без движение с указания жалбоподателят да изправи следните нередовности на жалбата: да представи доказателство за правосубектност; да посочи кои действия неосноваващи се на административен акт или на закона иска да бъдат прекратени, на кой административен орган или длъжностно лице; да конкретизира от какво твърди, че произтича искането му за обезщетение – незаконосъобразен административен акт, от незаконосъобразно действие или от такова бездействие, като ги опише конкретно, срещу кого е насочена обезщетителната претенция и от свое име ли я предявява или от името на друг субект. Ако предявява претенцията за обезщетение от името на друг субект да представи доказателства за представителната си власт; да конкретизира точният размер на претендираните вреди, както и да посочи от какъв характер са – имуществен или неимуществен.

Така постановеното определение №867/25.03.2010г., в което освен разпореждането за без движение, е материализирано разпореждане касаещо вменено задължение на кмета на общината за представяне на доказателства и определение за частично прекратяване на производството образувано по жалбата и изпращане на преписката по компетентност на Районна прокуратура Бургас, е обжалвано от НПО”Движение антимафия” с председател Г.Д. във всичките му части пред ВАС. Последният с определение №5051/19.04.2010г. постановено по адм.д.№ 4681/2010г. е оставил без разглеждане частната жалба като недопустима, с мотива, че определение на АСБ не подлежи на обжалване.

Съобщението с дадените указания за без движение обективирани в определение №867/25.03.2010г. е връчено лично на Г.Д. на 26.03.2010г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 02.04.2010г., който е неприсъствен ден, поради което за последен ден от седемдневният срок следва да се счита 06.04.2010г., като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

     Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №676/2010г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

     По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. с чл.150 и чл.151, т.1 и т.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на НПО”Движение антимафия” с председател Г.Д., ***, като нередовна.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№676/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

              СЪДИЯ: