ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

               Номер     967                      дата 30 април 2018 год.               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 30 април 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                     Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ………………

Прокурор:……………….

                                            

разгледа адм. дело № 675  по описа за 2018г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът сезиран с жалба, подадена от Община Бургас, представлявана от кмета Димитър Николов против Решение № РД–13–39/21.02.2018г. на ръководителя на Програмния оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“.

Съдът констатира, че жалбата е подадена пред местно некомпетентен да я разгледа съд. 

Съобразно нормата на чл. 133, ал.1 от АПК, местно компетентен да разгледа делото е административният съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Съгласно даденото в § 1, т.1а легално определение „териториална структура на администрацията“ е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Разпоредбата на  чл.133, ал.2, т.2 от АПК регламентира, че Делата по ал. 1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

Административният орган издал процесното решение е ръководителят на Програмния оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“. Този административен орган е в структурата на Министерството на здравеопазването, гр.София, както и няма териториална структура със седалище в гр.Бургас, поради което, по посочените правила за определяне на местната подсъдност, спорът е местно подсъден за разглеждане пред Административен съд София-град.

На основание изложените мотиви и нормата на чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Бургас, представлявана от кмета Димитър Николов против Решение № РД–13–39/21.02.2018г. на ръководителя на Програмния оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 675/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност в Административен съд София-град.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                          СЪДИЯ: