ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 31.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на тридесет и първи май                        две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 675 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, се представлява от адвокат М.С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ   кмет на община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Хелио-тур-с” АД  против заповед № 8-Z-291/01.03.2017година на кмета на община Созопол, с която е наредено премахване на незаконен строеж „едноетажна масивна сграда”, находящо се в ПИ №678.54.52 в, м.”Мапи”, землище на община Созопол.

 

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. Заявявам, че изцяло обжалваме посочената заповед, в частта в която е наредено да се премахне незаконния строеж.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна. Считам за  абсолютно неоснователни и  ирелевантни множеството доказателствени искания съпровождащи жалбата и по конкретно нещата свързани с изработване на скица на к-г Каваци, като  бъдат нанесени границите на процесния строеж и както дали има проект за подземната инфраструктура, предвид че тези обстоятелства се доказват с съществуващия ПУП, конкретно за границите имам предвид, а проекта за  подземната инфраструктура е ирелевантен по  процедура по чл. 225 от ЗУТ. Моля да приемете за разглеждане административната преписка от която като доказателствен материал ще се ползваме. Моля да се има предвид, че към нея е представена и графична част, предвид че заповедта  за премахване е инициирана от заинтересовани лица - собственици на имота.

 

АДВОКАТ С.: Направеното възражение от процесуалния представител на Община Созопол за неотносимост на доказателствените искания, аз считам за неоснователни, тъй като самия представител на ответника заяви, че към заповедта има протокол с графична част и към заповедта също, а аз направих изявление, че оспорвам изцяло заповедта, както и оспорвам съдържанието на Констативните протоколи. В тази връзка искането за установяване къде точно се намира процесният имот, който е абсолютно законен и изграден съобразно тогава действащите правила и норми, за основателно, както и всички останали доказателствени искания направени с жалбата и моля да бъдат допуснати.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да задължите жалбоподателя да уточни в края на краищата, твърди ли че дружеството-жалбоподател е  собственик на бунгалото или съответния строеж, или отрича, че е собственик на такъв и неправилно заповедта има  адресат „Хелио-тур-с“АД. Още веднъж обръщам внимание, че конкретно исканията свързани с подземни комуникации, ДМА на „Балкантурист“ ли е или не, не са от значение, с оглед неговото изявление   и моля да се има предвид, че не са необходими за премахване на незаконосъобразен строеж проекти за подземна инфраструктура  и други, тези обстоятелства са ирелевантни.

 

АДВОКАТ С.: Уточнявам, че „Хелио-тур-с“АД е собственик на процесната сграда, която е масивна сграда, както е описано, но не е изградена от него. Тя е изградена от „Балкан турист“, дотолкова, доколкото по административната преписка,  Община Созопол не е установила правоприемство между двете дружества считам, че това е основание да бъде атакуваната заповед и отменена. Това е по първата част. Заявявам, да собственици сме, но не сме изпълнителни на строежа, като обаче тежестта на доказване в случая е на община Созопол в  хода на административното производство пред него. Втората част на въпроса - подземните съоръжения и комуникации, които са изградени, са изградени въз основа на планове с одобрени проекти  и когато се изследва законността на една сграда, до която достигат тези комуникации, тези проекти за тях и самите комуникации изградени законно представляват доказателство за законността на целия к-г Каваци, в това число и на процесната постройка. Исканията и най- вече въпросите към експертизата са абсолютно резонни и моля да се допуснат.

 

АДВОКА Й.: Моля жалбоподателя да заяви, дали твърди, че процесният обект съществува?

 

АДВОКАТ С.: Да, обекта съществува.

 

АДВОКАТ Й.: Моля  да имате предвид изявлението на колегата, че безспорно е и че твърдят, че са собственици на процесния обект и след като не се оспорва това, няма нужда за изследване на правоприемство между двете дружества, тъй като  с оглед процедурата по чл.225 от ЗУТ единственото, което е задължение на административният орган, е да установи дали съществува законност на строителството или не, и ако се установи незаконност по реда на чл.225 от ЗУТ, производството е насочено към собственика и не е необходимо да се доказва кой я е строил и какво е строил, след като има собственик. Подземните комуникации нямат нищо общо с доказване законността на постройката. В този смисъл считаме, че това са поредните опити да се водят един процеси по две години, да се шиканира процеса и моля да се има предвид че по съществото на спора е да се изследва законосъобразността на административния акт по чл.142 от АПК и  съответно изявлението на колегата направено в днешното съдебно заседание, относно безспорното твърдение за собственост на постройката.

 

АДВОКАТ С.: На тези проекти за подземна инфраструктура са нанесени самите постройки и как те достигат до всяка една постройка и това е одобрено от компетентните органи  и без никакво съмнение това представлява годно доказателство в настоящия процес.

Моля да допуснете и исканите от нас гласни доказателства, с които ще установяваме годината на построяване на процесния обект. Свидетелите са Пламен Едрев Едрев и Димо Ройчев Ройчев, които ще бъдат при режим на довеждане.

 

АДВОКАТ Й.: Противопоставям се на искането за разпит свидетели, с оглед уточнените обстоятелства, които се установяват с тях, предвид че са ирелеванти за съществото на спора, тъй като е безспорен фактът, че собственик е жалбоподателят, а и със свидетелските показания не може да се доказват обстоятелства, които следва да бъдат доказвани с писмени документи като  законност на строителството. В случай, че не уважите тази наша претенция и все пак допуснете свидетели с  цел установяване на тези обстоятелства, моля да допуснете само един свидетел.

 

АДВОКАТ С.: Моля да бъде допуснат само свидетеля Пламен Едрев, като оттеглям искането за разпит другия свидетел. Тъй като изследването на законосъобразността на заповедта касае два момента - един търпимост по §16 от ДЗР на ЗУТ и законността на строежа по  чл.225 от ЗУТ, без никакво съмнение  установяване на годината на строежа и от кой има отношение относно законността. Считам, че относно предмета на делото  исканията са нормални и относими.

 

АДВОКАТ Й.: Правия изявление, че признаваме, че извършеното строителство е преди 1991година и  в тази връзка, ще Ви моля предвид, че със свидетелите ще установява единствено и само това обстоятелство и предвид, че го приемаме за безспорно,  да не  допускате гласни доказателства. Моля да се има предвид обстоятелството, че съгласно §17 от ЗУТ от съществено значение е не само момента на построяване, но и възможността за последващо запазване на строителството по действащите планове, а такова видно от инициативата на частните собственици няма. Това в същност е въпрос по същество, но Ви моля да не допускате гласни доказателства.

 

 АДВОКАКТ С.: Първо по §16 от ЗУТ са предвидени няколко хипотези от 1978г., 1988г. и 2003 година. Ние ще доказваме други обстоятелства, ще докажем точната година на строеж.

 

АДВОКА Й.: Признаваме и тези години. Признавам, че е построен преди 1980 година. Признаваме, че строителството  е извършено преди 1970г. преди 1960г. или преди 1950 година, които години искат тях признаваме, че е построена.

 

АДВОКАТ С.: Това  изявление на адвокат Й.,  нас не ни ползва и държим на свидетеля.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане посочения от жалбоподателя свидетел .

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в жалбата въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Султанка Бончева, която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета община Созопол в 7-дневен срок от уведомяването изрично да посочи изпълнена ли е заповед № 8-Z- 291/01.03.2017г. и в случай че същата е изпълнена да се представи административната преписка по изпълнението.

 

Да се ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение на жалбоподателя, след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

АДВОКАТ Й.: Относно даденото указание към ответника, заявявам, че безспорно се установи в днешното съдебно заседание и няма спор, че не извършено фактическото премахване на обекта, с оглед на което моля да имате предвид представената преписка по делото, тъй като няма последваща преписка.

 

АДВОКАТ С.:  Обектът не е премахнат и заповедта не е изпълнена.

 

Съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2017г. г.  от 13.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:03часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: