Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 928

 

гр. Бургас, 16. 05. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 675/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Р.Т.П., ВПД Началник група „АНД, ОПТП, профилактика и ПОВ“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, против решение № 159/09. 02. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 4856/2015 г. на Районен съд Бургас. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касаторът не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – А.К., редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление (НП) № 151/24. 01. 2013 год., на началник група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, с което на А.К., ЛНЧ **********, с адрес ***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 450 лева и лишаване от правоуправление за срок от три месеца.

За да потвърди наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което обжалваното НП следва да се отмени. Счел е, че след като нарушителят е украински гражданин, а в АУАН липсва отбелязване, че владее български език, то е следвало да му бъде назначен преводач. Приел е, че липсата на преводач при съставяне, предявяване и получаване на акта е съществено процесуално нарушение, тъй като преводача се ползва за да се осигури вярност на заявеното от нарушителя и да се гарантира реално правото му на защита. Приел е също, че при изготвяне на документи с участие на лице, което не е български гражданин трябва да има отбелязване, че лицето владее български език или да присъства преводач и неговото присъствие да се отразява писмено в съответния акт чрез посочване на имената му, адрес, ЕГН и др., като преводачът се подписва в края на АУАН след като прочете и преведе записаното и след като нарушителят заяви, че правилно са записани неговите възражения, съответно се подписва в разписката към АУАН.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Настоящият касационен съдебен състав приема за основателни възраженията на касатора за незаконосъобразност на първоинстанционното решение. Неправилен е изводът на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по издаване на НП. Касационният съдебен състав приема, че от писмените доказателства по делото, вкл. и от декларацията по чл. 188 от ЗДвП (лист 15 от делото на РС – Бургас), може да се обоснове извод, че нарушителят А.К. е разбирал достатъчно добре български език и не е имал претенции за неяснота по нарушението, което му е вменено за извършено. Не са правени възражения по съставения му АУАН, който му е връчен срещу подпис. В този смисъл липсва нарушение на процедурата по чл. 142, ал. 1 от НПК, както при съставянето на АУАН, така и при издаване на оспореното НП. Доколкото А.К. собственоръчно е попълнил декларацията по чл. 188 от ЗДвП и се е подписал при подаването й и получаването на АУАН, то следва, че е владеел български език, поради което и не е било необходимо назначаването на преводач.

При така направените изводи, касационният съдебен състав приема, че първоинстанционното решение е неправилно и следва да бъде отменено.

Разгледано по същество оспорването на НП, настоящият касационен състав не намира основание за отмяната му. Същото е издадено в предписаната от закона форма, от компетентен орган, при съответствие с материалния закон. Нарушението е доказано от събраните писмени и гласни доказателства. Спазени са сроковете за съставяне на акта и издаване на НП, които са със съдържанието по чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Санкционираният А.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на установеното нарушение, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие с целта на закона, поради което обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, тъй като е законосъобразно.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав отменя решението на първостепенния съд и потвърждава оспореното наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТМЕНЯ решение № 159 от 09. 02. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 4856 по описа за 2015г. на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 151/14 от 24. 01. 2013 г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас, с което на К.А., ЛНЧ **********, с адрес ***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 450 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.