О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №1943

 

гр.Бургас , 22.05.2015г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на дванадесет и втори май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                               СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 675 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на М.Г.К. против Министерство на правосъдието, с която ищецът иска да бъде осъден ответникът да му заплати обезщетение в размер по 500лв. на ден, в едно с мораторна лихва, считано от 24.02.2015г. до окончателно плащане на сумите за периода от 15.08.2014г. до „настоящия момент“. 

С разпореждане в з.з. на 14.04.2015г., съдът е оставил исковата молба без движение с подробни указания, ищецът да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането. Съобщението с дадените указания, е връчено на 20.04.2015г., лично на ищеца.

В указания срок, нередовностите не са отстранени.

            Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №675/2015г. поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.3, и т.5, чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№675/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба подадена от на М.Г.К. против Министерство на правосъдието, с която ищецът иска да бъде осъден ответникът да му заплати обезщетение в размер по 500лв. на ден, в едно с мораторна лихва, считано от 24.02.2015г. до окончателно плащане на сумите за периода от 15.08.2014г. до „настоящия момент“, като нередовна.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              СЪДИЯ: