ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 675 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Н.Й., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Ч., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. - 50 години, българска гражданка, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит /л.556/.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ч.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените решение №74/07.03.2014 година издадено от НАП- Бургас срещу моята доверителка, като неправилно и незаконосъобразно.

 На първо място има размиване между сумите по решението на ответника и заключението на вещото лице и на второ място не са били налице предпоставките по чл.122 от ДОПК за извършването на ревизия по особения ред. Поддържам жалбата и изложените в нея мотиви и моля за произнасяне в този смисъл. Моля да бъдат присъдени на доверителката ми направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата и потвърдите издадения ревизионен акт, като подробни съображения са изложени в решението на Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас. Считам, че са налице всички предпоставки по чл.122 от ДОПК. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: