ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 675 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Н.Й., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Ч., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Тодорова, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Н.Й. против ревизионен акт № 021301217/13.12.2013 година на орган по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение № 74/07.03.2014 година от директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№3050/17.04.2014година от ответника, с което  изразява становище и са приложени -  заверени копия на писмо с вх.№ 04-К-Ж-19#2/19.03.2014година по описа на Д ”ОДОП” гр.Бургас, ведно с жалба вх.№94-К-137/13.03.13.03.2014година на ТД на НАП гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам възраженията депозирани с жалбата пред настоящия съд, както срещу ревизионния акт, така и жалбата срещу доброволното изпълнение.

Поддържам искането ни за допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Считам, че за правилното решаване на спора следва да бъдат и разпитани свидетелите, които са депозирали писмени обяснения по делото пред данъчния орган, а именно М.И.П., М.Н.П., Илия Николов Пехливанов, Р.В. и Красимир Вълев, последните двама купувачите

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: По отношение жалбата срещу доброволното изпълнение, сме изложили становище в писмото приложено по делото. По отношение на доказателствата, няма да сочим други. Да се приемат тези по административната преписка. Нямам възражения по отношение на назначаването на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси:

Да се изготви паричен поток на лицето за процесните периоди като се включат извършените от него разходи и получените суми по сделките и трудовите договори, като съобразно изготвения паричен поток да се установят задълженията на лицето ЗДДФЛ за процесните години, както и дължимите лихви, изчислени до датата на издаване на ревизионния акт.

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание изрично да посочат кои суми като приходи и разходи искат да бъдат включени в паричния поток, който ще бъде извършен от вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане исканите от жалбоподателя пет свидетеля, които да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат доведени свидетелите в следващото съдебно заседание, определението за тяхното допускане ще бъде отменено.

 

Що се касае до представената от ответника жалба против доброволно изпълнение, същата  не може да бъде разгледана в настоящото производство, доколкото в ДОПК е предвиден специален ред за обжалване на действията по изпълнението, който ред е различен от реда за обжалване на ревизионния акт. Ето защо и на основание чл.210 от ГПК, във връзка с § 2 от ДОПК, производството следва да бъде разделено като настоящото производство продължи по жалбата срещу ревизионния акт. Жалбата против покана за доброволно изпълнение ведно с копие от становището и другите приложени към нея доказателства, следва да бъдат докладвани на председателя на Административен съд гр.Бургас за образуване на ново дело и определяне на докладчик по него.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗДЕЛЯ производството по адм.дело № 675/2014Г. по описа на Административен съд гр.Бургас, като то продължава по жалбата на К.Н.Й. против ревизионен акт № 021301217 от 13.12.2013 година на орган по приходите  при ТД на НАП-Бургас.

ЖАЛБАТА против покана за доброволно изпълнение изх. №94-00-441-1/27.02.2014 година, ведно с приложените към нея доказателства да се докладва на председателя на Административен съд гр.Бургас за образуване на ново дело и определяне на докладчик по него.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Поради липса на други доказателствени искания и необходимостта от събиране на нови доказателства, СЪДЪТ ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.07.2014 г.  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: