ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 674 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.А.П., редовно призован, не се явява, представлява от  адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К.-П., редовно призована, не се явява, представлява се от  адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Ж.Г., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Н., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Н., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Р.Н., редовно призована, не се явява, представлява се от  адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, не се явява, представлява се от юк.К. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт ЦАУ „Зора“ при Община Бургас, редовно призован, не се явява, представлява се  от юк.Д., който представя пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Н.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Я., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.В.Г., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Х.Г., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.И.Ж., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.А.П. –домоуправител на етажна собственост на жилищна сграда с административен адрес ул.“Копривщица“ № 4, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Б.А.П., С.М.К.-П., К.Ж.Г., С.Р.Н., Р.Д.Н. и Р.Р.Н. против заповед №ДК-10-ЮИР-4/29.01.2018 г. на началника на РДНСК-ЮИР - Бургас, както и оставеното в сила с нея разрешение за строеж № 41-„З“/21.09.2017 г. за обект „монтиране на метална врата на част от прохода към вътрешния двор на сграда“ в УПИ ***по плана на ж.к.“Л.“, гр.Бургас, издадено от гл.експерт на община Бургас на името на С.Н.К., М.П.Я., Г.В.Г., В.Х.Г. и О.И.Ж., с  която заповед е отхвърлена жалбата на настоящите жалбоподатели против разрешение за строеж №41-З/21.09.2017 г. на гл. експерт арх. Д.Е.- служител на Община Бургас.

 

АДВ.П.:Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.К.: Оспорвам жалбата. Относно възражението за преклузивен срок по чл.217у ал.7 от ЗУТ, в случаите на произнасяне по жалби срещу разрешение за строеж, началникът на РДНСК се възпроизнася не като горестоящ административен орган, а като специализирана юрисдикция, компетентна да се произнася по законосъобразността на издадени административни актове от гл. архитект на съответните общини. В тази връзка няма как срокът, даден в чл. 216, ал.7 от ЗУТ да е преклузивен, поради което има и множество практика в тази връзка.

На следващо място относно твърденията за наличие на решение на съответния главен архитект, който е оттеглил издадено разрешение за строеж, считаме, че същото е нищожно. Разрешението за строеж не подлежи на  преразглеждане или отзив по чл.91 от АПК. Този ред е неприложим, тъй като обжалването от заинтересовано лице не представлява оспорване на индивидуален административен акт по административния ред. Оспорването на разрешението за строеж се развива пред специализиран орган за контрол, с особена юрисдикция, какъвто е началникът на РДНСК. Ето защо специалният ред по общия закон на чл. 91 от АПК не е приложим, тъй като има ред по чл.216 от ЗУТ. В тази връзка има множество съдебна практика. За сведение последното решение по адм. дело № 2594/2017 г. по описа на Административен съд Бургас. И последното ми възражение относно твърдението, че не представлява строеж обектът-предмет на издаденото разрешение за строеж, а представлявал преместваем обект, същото е необосновано, тъй като в дефиницията на ЗУТ влизат и строително-монтажни работи. Процесното разрешение е за монтиране на метална врата.

Моля да  приемете административната преписка.

Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

ЮК.Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Актът на дирекцията е правилен и законосъобразен.

Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания. Поддържам становището на колегата от строителен контрол.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка.

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото не са представени доказателства за компетентността на издателя на разрешението за строеж. Същият е и издател на решение № 2992/26.10.2017 г., както и че не е представена заповед №494/23.02.2016 г., която е с необявен издател.

 

Предвид изложеното съдът счита, че не следва да приключва събирането на доказателствата.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА третото лице Община Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заповед № 494/23.02.2016 г., която е цитирана в разрешение за строеж № 41-З/21.9.2017 г.на архитект Д.Е.– гл. експерт в Община Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Имате ли представа от кого е изработена ситуационната скица – на лист 60 от делото? Няма обозначение кой е нейният автор.

 

ЮК.К.: Нямам представа. Разрешението е по реда на чл.147. Към него не се изисква представяне на такава ситуационна схема. Тя е за яснота какво се разрешава. Не е неразделна част, не е строителни книжа. И на нас така ни е представена.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.09.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: