ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 674 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.А.П., редовно призован, не се явява, представлява от  адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К.-П., редовно призована, не се явява, представлява се от  адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Ж.Г., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Н., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Н., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Р.Н., редовно призована, не се явява, представлява се от  адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, не се явява, представлява се от юк.К. с пълномощно, находящо се на лист 126 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен експерт ЦАУ „Зора“ при Община Бургас, редовно призован, не се явява, представлява се  от юк.Алексиев, с пълномощно на лист 127 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Н.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Я., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.В.Г., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Х.Г., редовно призован,  не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.И.Ж., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.А.П. –домоуправител на етажна собственост на жилищна сграда с административен адрес ул.“Копривщица“ № 4, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н.П., с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът е КОНСТАТИРАЛ, че не са представени доказателства за компетентността на издателя на разрешението за строеж. Съдът е изискал доказателства - конкретно посочена заповед. Тази заповед е представена с писмо вх.№ 6621/13.06.2018 г.

 

АДВ.П.: Да се приеме заповедта.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 494/23.02.2016 г. на главния архитект на Община Бургас.

 

АДВ.П.: Нямам други доказателствени искания. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.К.:  Нямам други доказателствени искания. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.АЛЕКСИЕВ: Нямам други доказателствени искания. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.: Нямам други доказателствени искания. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.: Нямам други доказателствени искания. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните като намира, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.П.: Считам заповед № ДК-10-ЮИР 4/29.01.2018 г. на началника на РДНВСК-ЮИР Бургас, с която е отхвърлена жалбата срещу разрешение за строеж № 41з/21.9.2017 г., издадена от гл. архитект на Община Бургас -  ЦАУ „Зора” за нищожна, немотивирана и издадена в нарушение на административно-производствените правила, в нарушение на материално-правните законови разпоредби. Административният орган се е произнесъл извън установения от закона срок, който изцяло е игнориран. Освен това началникът на РДНСК-ЮИР се е произнесъл без да обсъди по никакъв начин доводите и основанията за отмяна на разрешенията за строеж, посочени срещу него в жалбата при цяло неизяснена обстановка, без да изисква цялата преписка на долустоящия орган, върху която да се произнесе, чийто акт се обжалва, без да извърши проверка за компетентността на издателя на  обжалвания акт, изцяло в несъответствие с разпоредбите и целта на закона. Не е отчетено обстоятелстово, че металната врата се предвижда да е монтирана на част от прохода на дворното място, който проход и обща част - с това точно обстоятелство са се съгласили лицата, на името на които е разрешението за строеж. Видно от тяхната жалба срещу решението за оттегляне на разрешението за строеж, също са на ясно, че издаденото им разрешение е било незаконосъобразно, защото не съответства, т.е. в отклонение на тяхното искане, заявено в заявленията им по делото, защото в прохода, на част от които следва да бъде монтирана металната врата, според текста на разрешението за строеж е обща част, без изрично съгласие на останалите етажни собственици, което е незаконосъобразно. Затова и видно от текста на жалбата им срещу решението за оттегляне на издаденото разрешение те искат да им бъде издадено ново разрешение за монтиране на врата не в прохода, т.е. не както им е било издадено. Те искат да бъде отменено издаденото им разрешение като незаконосъобразно. Всички тези обстоятелства не са обсъдени по никакъв начин от началника на РДНСК ЮИР - Бургас. Те не могат да бъдат преодолени с прилагането на ситуационната схема, която е с неустановен автор и едва ли не се знае изобщо как е попаднала към самото разрешение, като и въпросната схема е в противоречие на текста на разрешението за строеж, неодобрена от органа, издал разрешението за строеж. Самата схема е без подпис и печат, което е липса на реквизити и без каквото и отбелязване, че е точно към това разрешение за строеж. Освен това в хода на съдебното производство се установи и, че разрешението е било издадено от орган без компетентост да го издаде, тъй като в представената по делото заповед № 494/23.02.2016 г. главният архитект няма предоставена компетентност по чл 147 от ЗУТ, по реда на който е разрешение №41з/21.10.2017 г. Подадената жалба срещу разрешението за строеж не само, че не е обсъдена от началника на РДНСК-ЮИР – Бургас  по изложените доводи и основания, както и същите изложени в жалбата срещу разрешението, но и по никакъв начин не е обърнато внимание, че след подаване на тази жалба, е издадено разрешение за оттегляне на разрешението за строеж и е подадена друга жалба срещу това за оттегляне, която е следвало да бъде администрирана до съда предвид разрешението за строеж. Предвид това срещу заповедта, моля да постановите съдебен акт, с който да обявите нейната нищожност, съответно да я отмените, както и да отмените  и оставеното в сила разрешение за строеж № 41-З/21.09.2017г.

Моля за присъждане на разноски – адвокатски хонорар. Прилагам списък с разноски, ведно с договор за правна помощ.

ЮК. К.: Строежът - обект на издаденото разрешение за строеж, което е подлежало на проверка от началника на РДНСК-ЮИР-Бургас, не е наименован „монтиране на метална врата“. Същото представлява съоръжение, което се реализира чрез строително-монтажни работи. Предвидено е тези строително-монтажни работи да се реализират в общо дворно място на ситуационно място, което по никакъв начин не засяга фасада на сградата или друга обща част. Невярно е възприето от процесуалния представител на жалбоподателя, че представената по делото ситуационна всхема поради това,че няма неин автор, не представлява част от техническата документация. Напротив - за нейното създаване и входиране в ЦАУ „Зора“ е било налично изрично писмо от главния експерт в ЦАУ „Зора“, с което той изисква такава ситуационна схема - това е писмо №94-01-1918/7/18.09.2017 г. Не на последно място е и фактът, че ситуационната схема е заверена „вярно с оригинала“ именно от експерта от ЦАУ „Зора“. В случай, че колегата е оспорила, следваше да стори това в по-ранен стадии на образуваното съдебно производство. На следващо място разрешението за строеж е издадено на всички собственици на земята като единствени възложители на строежа – съоръжение, разположено в общия двор и в случая аргументите на етажните собственици, които не притежават и идеални части от дворните части. По отношение нищожността на заповедта, че е извън срока по чл.216, е налице произнасяне на Тълкувателно решение на ОС, поради което считам, че заповедта е издадена в срок. Не е нищожна. Моля да я оставите като правилна и законосъобразна и да оставите без уважение възраженията към същата.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Считам, че адвокатският хонорар следва да е в размера на минималния по наредбата, тъй като делото не е от особена сложност, не бяха ангажирани експертизи и други доказателствени искания, поради което следва да бъде намален в рамките на минимума.

ЮК.АЛЕКСИЕВ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В същата не се съдържа нито едно правно основание, което да доведе до незаконосъобразност на заповедта, потвърждаваща разрешението, издадено от Община Бургас. В хода на производството от страна на жалбоподателя не са представени доказателства, че същите притежават идеални части от незастроената част от процесния имот, поради което не се изисква тяхното съгласие за монтиране на металната врата на част от прохода към вътрешния двор на сградата, когато в главното място е просторена сграда в режим на етажна собственост, но не всички собственици имат идеални части от това дворно място. Последното няма статут на обща част съгласно чл. 38, ал.1 от Закона за собствеността. Считам, че мотивите на контролния орган са изцяло законосъобразни и правилни. Моля в този смисъл да потвърдите акта.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.: Моля да отхвърлите жалбата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.: Моля жалбата да се отвхърли, защото ние сме единствените собственици на дворното място.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок за представяне на писмени бележки на страните.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             СЪДИЯ: