Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер    779                         28.04.2017  година         град  Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:      1. Чавдар Димитров

                                                                                     2. Ванина Колева

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 674 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на РИОСВ – Бургас, против решение № 275/20.02.2017г. постановено по административно-наказателно дело № 5765/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 61/ 03.10.2016г. (НП) на директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл.35, ал.3 във връзка с чл.35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на основание чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО, на „Нюстрой“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

         В касационната жалба се излагат доводи, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се отмяна на решението на РС и потвърждаване на НП.

         Ответникът - Община Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

         Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

         С НП, „Нюстой“ ЕООД е санкционирано за това, че на 07.01.2016г., при извършена проверка на товарен автомобил марка „Нисан“, модел „Атлеон“ с рег.№ ***“, собственост на дружеството, е установено, че същото извършва дейности по събиране и транспортиране на ОЧЦМ без извършена регистрация и издаден регистрационен документ за извършване дейности посъбиране и транспортиране на отпадъци. Като нарушена е посочена разпоредбата на чл.35, ал.3 във вр, с чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО.

         С решение № 275/20.02.2017г., РС – Бургас отменя НП №61/03.10.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас. За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  при съставяне на АУАН и издаването на НП са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП. По същество, обаче, приема, че описаните в АУАН и НП факти сочат състав на друго административно нарушение, а не това което е посочено, поради което счита, че неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на дружеството.

         Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

         Съобразно разпоредбата на чл.136, ал. 2, т. 3 от ЗУО, към отговорност следва да бъде привлечено всяко юридическо лице или едноличен търговец, който транспортира отпадъци без разрешение или регистрационен документ.

         По делото категорично се установява, че на 07.01.2016 г. в гр.Бургас, в  товарен автомобил "Нисан ", модел "Атлеон" с рег. № ***, собственост на "Нюстрой" ЕООД и управлявано от Т.Г.С., са били натоварени общо 154 /сто петдесет и четири/ броя метални отливки с неправилна форма на железен механичен кантар с общо тегло около 1100 кг. Установява се също така и, че посоченото по-горе превозно средство не е фигурирало в съответния регистрационен документ, издаден на дружеството по реда на ЗУО.

         Независимо от това, съгласно  чл. 35, ал.3 във вр. с чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО за дейността по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на §1, т.41 и т.43 от допълнителните разпоредби на ЗУО се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел II от същия закон. Безспорно по делото се установява, че санкционираното дружество притежава и регистрация и валиден регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с № 02-РД- 139-00/ 12.11.2012 г. (л. 21-22 от н.а.х.д. №5765/2016г.) издадени от РИОСВ – Бургас.

         Видно от становището по АУАН №61/05.04.2016г. (л. 7 от н.а.х.д. №5765/2016 г.), при направена служебна проверка АНО е констатирал, че дружеството има извършена регистрация и издаден регистрационен документ, в който обаче не е вписано превозното средство – „Нисан“ с рег.№ ***, използвано от дружеството на 07.01.2016г.

         Според чл.78, ал.2 от ЗУО, регистрацията по чл.35, ал.2 от същия закон е безсрочна, а съгласно ал.3 за извършване на регистрацията и издаване на регистрационен документ лицата подават заявление до директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. Образецът на заявлението, е утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-546 от 24.07.2015 г. и в него се изисква да бъде посочена информация като марка, модел и регистрационен номер на моторно превозните средства, с които ще се извършва събиране и транспортиране на отпадъците.

          В тази връзка, нормата на чл.79, ал.1 от ЗУО /в редакцията към момента на извършване на нарушението/ предвижда, че изменения и допълнения в регистрационния документ се извършват от органа, който го е издал, въз основа на заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, към което се прилагат документите, удостоверяващи промяната и тези по чл. 78, ал. 4, т. 2 и 4. В алинея 2 от същата разпоредба се посочва, че в случаите по чл. 78, ал. 3, т. 3 - 6 и ал. 4, т. 3 лицата подават заявление за изменение и/или допълнение на регистрационния документ, а в случаите по чл. 78, ал. 3, т. 1, 2 и 7 заявлението се подава в едномесечен срок от настъпването на промяната. Заявлението се разглежда по реда на чл. 78, като се издава регистрационен документ със съответните промени, за което се уведомява изпълнителният директор на ИАОС.

         Разпоредбата на чл.135, ал.3  от ЗУО предвижда да се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

         1. предостави неверни данни, изискващи се при регистрация или нейното изменение и/или допълване;

         2. не заяви в срок промяна в обстоятелствата по чл. 79, ал. 2.

 

         С оглед изложеното, наличието на регистрация и валиден регистрационен документ, издадени на „Нюстрой“ ЕООД от РИОСВ - Бургас, не може да ангажира административнонаказателна отговорност на дружеството, за липса на същите. В хода на административно-наказателното производство, АНО сам е констатирал наличието на регистрационен документ и това, че използваното, в настоящия случай, превозно средство не е посочено изрично в документа, не може да обоснове извод, че дейността се извършва в нарушение на чл.35 ал.3 от ЗУО.         

         Ето защо, напълно се споделят правните изводи на първоинстанционния съд, че фактите по делото сочат извършване на друго, различно от посоченото от АНО нарушение. Като е отменил оспореното пред него НП, районния съд е постановил правилно съдебно решение, което следва да бъде оставено в сила.

         Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав

Р  Е  Ш  И :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275/20.02.2017г. постановено по административно-наказателно дело № 5765/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

         Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.