ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 674 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Ч., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Е.К., надлежна упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника началник на Пето районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпил поискания от специализирания наказателен съд София по тяхно НОХД 420/2015г. обвинителен акт по ДП № 20/2014г. по описа на ОД МВР Бургас и №14/2014 по описа на Специализираната прокуратура, като обвинителния акт е в два екземпляра, тъй като първо е пристигнал по факса, а след това по пощата.

 

АДВОКАТ К. – Да се приеме представеното от специализирания съд доказателство. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Моля да приемете представеното от Специализирания съд обвинителен акт. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото обвинителен акт по ДП № 20/2014г. по описа на ОД МВР Бургас и прокурорска преписка №14/2014 по описа на Специализирана прокуратура.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К. – Моля да уважите депозираната жалба по съображенията, които подробно са изложени в нея.

За пълнота ще изложа само, че всички твърдения на жалбоподателя бяха потвърдени както от събраните по делото писмени, така и със събраните устни доказателства, поради което моля същата да бъде уважена и да постановите акт, с който да задължите органа да издаде поисканото разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че жабата е неоснователна. Административният орган е посочил мотиви в отказа си, посочил е, че няма основателни причини за издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана. В мотивите на жалбата на жалбоподателя е посочено, че същия се нуждае от такова за пренасяне на книжа и пари, но считам, че при съвременните условя на комуникации за извършване на подобна дейност не е необходимо носенето на оръжие, още повече, че всички плащания се извършват по банков път. Това няма отношение и към живота на жалбоподателя. Установи се, че е налице конкуренция между отделни фирми, но те не засягат пряко живота на жалбоподателя. От събраните доказателства се установява, че тази конкуренция се проявява на ниските етажи на управлението на конкурентни фирми, поради което считам, че жалбата е неоснователна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: