ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 674 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Ч., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Е.К., надлежна упълномощена, с представено на л.5 пълномощно.

За ответника началник на Пето районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, няма представител.

В залата се явява прокурор Маринова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: На основание чл.16, ал.1 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

Съдът, по направеното искане от страна на Окръжна прокуратура гр.Бургас за встъпване във вече образувано производство, на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството, представлявана от прокурор Маринова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против отказ рег.№ ПОК-702/08.03.2016г. на началника на V РУ „Полиция” Бургас, с който на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Поддържам искането за представяне на ЗМ 02-219/21.02.2014г., което искане е да се придаде пълнота на доказателствения материал, искам да ползвам свидетелските показания оттам.

СЪДЪТ към АДВОКАТ К. – В жалбата е посочено, че доверителят ви е собственик на Международен охранителен холдинг, но по делото липсват доказателства за това. По искането за събиране на ЗМ 02-219/21.02.2014г. заради свидетелските показания дадени там, съдът следва да Ви укаже, че поради принципа за устност и непосредственост, свидетелските показания събрани в друго производство не могат да се ползват в настоящото.

АДВОКАТ К. – Моля да ми предоставите възможност да представя доказателства във връзка с това обстоятелството.

Нямам други искания по доказателствата.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Уважаема госпожо съдия, считам че жалбата е процесуално допустима.

По отношение на доказателственото искане за прилагане на ЗМ 02-219/21.02.2014г по описа на ІІ РУ, считам същото за неоснователно, тъй като по делото е приложено постановлението на прокурор на Окръжна прокуратура Бургас, в което и са направени правни изводи.

Моля да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства за наведените твърдения в жалбата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: справка от търговския регистър за „Аватари” ООД, Постановление от 19.05.2014г. на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас рег.№ 1676/14/21.05.2014г., разрешение № 20160186553 за носене и употреба на огнестрелно оръжие и приложение издадено на името на жалбоподателя, европейско удостоверение за огнестрелно оръжие серия В № 017371 издадено от Република Латвия, разрешително за съхранение на оръжие № 1890/03 и разрешително за носене на оръжие № 1200/03, издадени от Република Латвия.

ПРИЕМА представената от административния орган административна преписка К-702/2016г. съгласно опис на л.27 от делото.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 7-дневен срок от днес, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора, в това число и по отношение на жалбоподателя да представи доказателства за твърдението си, че жалбоподателят е собственик на международен охранителен холдинг.

 

Поради необходимостта от събирана на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.05.2016г. от 10.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.22часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: