ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти юни                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 674 по описа за 2015 година                

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Г.-М.” ЕООД, представлявано от А.Г.З., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. И.Ч., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Средец, редовно уведомен, не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба-становище чрез адв. И.К., в която твърди, че жалбата е необоснована и недоказана и жалбоподателят няма правен интерес от подаването й, като моли същата да бъде оставена без уважение. Твърди, че заповедта е законосъобразна и мотивирана, с оглед на което да се постанови решение, с което да се остави жалбата без уважение. Прави възражение за прекомерност на разноските в случай, че се претендират такива и настоява да не се уважава размер на разноските над 300 лв., с оглед правната и фактическа сложност на делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по хода на делото.

 

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът след като констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и доказателствените искания.

АДВ. Ч.: Поддържам жалбата във вида, който е пред Вас.

Считам, че обжалваната заповед е издадена при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Издадена е от некомпетентен орган. Налице са и другите предвидени в АПК основания за отмяна на административния акт.

Поддържам и доказателствените искания в жалбата. На първо място: моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели за следващо съдебно заседание, които ще установяват пороци в процедурата. Освен това намирам, че Община Средец не е представила досието на тръжната процедура в пълнота. Моля да задължите общината да представи заповедта за назначаване на комисията, която провежда открития конкурс,  заповед за утвърждаване на тръжната документация за участие в конкурса и условията, включително и всички конкурсни документи подадени от участниците, Декларация по чл. 21 от Наредбата, тъй като правя възражение за незаконност на комисията провела конкурса.

Също така, моля да задължите общината да представи заповедта, въз основа на която лицето Д. е подписала Заповед № 158/27.02.2015 г. – цялата преписка, каквато би трябвало да бъде в обем.

По отношение на становището депозирано от общината в днешно съдебно заседание, намирам, че се касае за спор, за изясняване на който още по делото не са налични доказателства, а относно разноските по делото, съдът следва да се произнесе след приключване събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Средец, в 7-дневен срок да представи пълната административна преписка по издаване на процесната заповед, в т.ч. и заповед, с която се конституира комисията за провеждане на конкурса, заповед с която се утвърждават документите за участие в конкурса, както и подадените конкурсни документи от участниците в конкурса, в т.ч. и Декларация по чл. 21 на лицата участващи в конкурсната комисия и заповед, въз основа на която лицето Д. е подписала Заповед № 158/27.02.2015 г.

По искането за събиране на гласни доказателства, съдът ще се произнесе след представяне на административната преписка в цялост.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.10.2015 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: