ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 674 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Й.И.Й. - редовно уведомен, се представлява от адв. Ч.  с представено по делото пълномощно.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се явява юк. Т.  с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         Съдът констатира, че по делото не е изготвена допълнителната съдебно-техническа експертиза, допусната с определение от 25.02.2015г.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 2619/17.03.2015г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Ч.: Оттеглям направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза. Да се изслуша заключението по съдебно-счетоводната експертиза.

 

         Юк. Т.: Да се изслуша съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Ч.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Юк. Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Т.: Представям и моля да приемете писмени доказателства – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 41, том ІІІ, рег. № 4352, дело № 401/2007г. с продавачи Й.И.Й. и К.Н.Й. и купувач Р.Д.В.;  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.19, ал.3 от ЗЗД от 01.08.2007г. със страни Й.И.Й. и К.Н.Й. като продавачи и купувачи Р.Д.В. и К.Т.В., както и разписка от 16.10.2007г. за получена от продавачите сума в размер на 71054,74лв. - в незаверени копия, тъй като не съм виждала оригиналите – в този вид са постъпили в отговор на искане, връчено на К.Т. В. с  изх. № 94-00-3026/03.12.2013г. Нямам доказателствени искания.

 

Адв. Ч.А: Да се приемат писмени доказателства

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението от 25.02.2015г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 700,00 лв. на 25.03.2015г./

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 41, том ІІІ, рег. № 4352, дело № 401/2007г.; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.19 ал.3 от ЗЗД от 01.08.2007г. и  разписка от 16.10.2007г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Ч.: Уважаема г-жо Председател, от представените гласни и писмени доказателства в хода на проверката, извършена от административния орган, е видно, че при изготвяне на процесното решение не е прието за установено, че доверителят ми е имал достатъчно парични средства и същите не са включени към паричния поток за 2007 г., което се потвърди от съдебно-счетоводната експертиза. Моля да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен.

 Моля за присъждане в полза на моя доверител направените по делото разноски.

 

Юк. Т.: Уважаема г-жо Председател,  моля, да потвърдите издадения ревизионен акт. Събраните в административното производство доказателства сочат неправилност на констатациите в оспорения ревизионен акт и не подкрепиха тезата на жалбоподателя, изложена в жалбата.

Моля да постановите решение в този смисъл по изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас мотиви, с което ревизионният акт е потвърден.

Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение в размер на    980,00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: