ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 25.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети февруари                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 674 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Й.И.Й.- редовно уведомен, се явява от адв. Ч. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София  - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. – представя пълномощно.

         Явяват се вещи лица инж. С.И. и С.А..

 

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че по делото не е изготвена съдебно-счетоводната експертиза.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза  с вх.№ 1675/17.02.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства с вх.№ 4815/24.06.2014 г. по опис.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Ч.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Инж. С.Ж.И. - **години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Ч.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Юк. Т.: По отношение оценката на автомобила откъде взехте данни за него. По преписката  няма данни. Датата на извършената продажба е съобразена със справката на КАТ.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При оценката на автомобила съм получил данни от жалбоподателя, който ми е дал техническите данни за автомобила – марката, годината на производство и годината на продажбата. Това съм използвал като изходни данни за оценката. Не съм видял договор за покупко-продажба.

 

Юк. Т.: По отношение на автомобил BMW Х-5 няма данни в експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При разговора с жалбоподателя същият ми отказа оценка на този автомобил BMВ Х-5, тъй като според него няма отношение към експертизата.

 

Юк. Т.: Сделката за този автомобил е съобразена с паричния поток,  докато за оценения автомобил липсва всякаква информация както за  придобиването, така и за продажбата и не е включен в паричния поток на жалбоподателя.

 

Адв. Ч.: Моля Вещото лице допълнително да извърши оценка на   автомобил BMW  Х-5 А 3717 КК. Да се даде възможност на вещото лице да изготви съдебно-счетоводната експертиза по констатациите на съдебно-техническата експертиза. Моля да се допълни съдебно-техническата експертиза.

 

Юк. Т.: Нямам други въпроси. Да се направи оценка на BMW  Х-5 А **** КК,  тъй като е включен в паричния поток на жалбоподателя и да се даде възможност на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза да изготви заключението.

 

По доказателствата Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени с молба вх.№ 4815/24.06.2014г., по опис.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00 лв., платимо от внесения депозит./издаден РКО 600.00лв. на 25.02.2015г./

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която да направи пазарна оценка на МПС БМВ Х 5 3717 КК.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. С.И. при депозит в размер на 100,00 лв. при депозит вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза  да изготви заключението.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.03.2015 година от 10,30  часа, за която дата и час страните и вещите лица да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице инж.И. след внасяне на допълнителния депозит за изготвяне на заключението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: