ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 673 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Ален мак 2002“ООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция“Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Ален мак“-2002“ООД против ревизионен акт № З-02000217004132-091-001/18.12.2017г. издаден от началник на сектор“Ревизии“- възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, потвърден с решение № 44/20.02.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП“.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата на моя доверител. В днешното съдебно заседание имам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с два въпроса, които представям в писмен вид, с препис за другата страна. Експертизата я искаме предвид на това, че става дума за доставки на СМР и строителни материали. В молбата правим и искане за допускане на трима свидетели при режим на довеждане, с оглед установяване реалността на извършените СМР-та, по един от всеки доставчик. Не мога да посоча лицата, защото ще търсим работниците. След това ще имаме искане за ангажиране на счетоводна експертиза. Към втория въпрос съм пропуснала израза „строителни материали“, като той следва да се чете по следния начин: „..Доставените от Милчев къмпани груп“ ЕООД строителни материали съответстват ли на вида изпълнени СМР - същите вложени ли са в ремонта, да се посочи за кои видове работи и актове“.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете преписката и приложените към нея доказателства, визирам удостоверенията за квалифицираните електронни подписи на длъжностни лица на органите по приходите, които са издали ЗВР, РА, РД и другите документи по преписката. По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя, предоставям на съда дали да ги допусне. Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на въпросите поставените от процесуалния представител на жалбоподателя, съобразно направеното днес уточнение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане исканите от жалбоподателя трима свидетели, които да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че свидетелите не бъдат доведени в следващото съдебно заседание, определението за тяхното допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.07.2018г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: