Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    828            от 09.05.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 673 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началника на Митница Бургас против Решение № 273/20.02.2017 г., постановено по НАХД № 399/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от Началника на Митница Бургас Наказателно постановление № 1523/19.12.2016 г., с което за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), на „Ди енд ви трейдърс“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 670,40 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът - „Ди енд ви трейдърс“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Македония“ ***, представлявано от К.Г.К. – управител и съдебен адрес ***, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. П. от БАК, оспорва жалбата като неоснователна и иска от съда да остави в сила първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява твърдение, че административното нарушение е установено по безспорен начин и правилно наказателното постановление е изготвено по отношение на юридическото лице, тъй като складът, в който са били установени стоките не е собственост на физическо лице,  а на юридическо лице. Сочи още, че неправилно в мотивите си районният съд е посочил, че административнонаказващият орган е следвало да опише какви документи следва да се представят за придобитите газьол и бензин, като фирмата не е представила такива.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

 Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Ди енд ви трейдърс“ ООД против Наказателно постановление № 1523/21.06.2016 г., издадено от началник Митница Бургас, с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 670,40 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението – 1150 литра газьол и 130 литра бензин, както и средствата послужили за извършване на нарушението – 1 бр. метален варел с вместимост 200 литра, 1 бр. ПВЦ съд с вместимост 1000 литра, 1 бр. помпа, пистолет за зареждане и брояч сериен № 06D и 1 бр. помпа, пистолет за зареждане и брояч сериен № 28D. За да отмени процесното наказателно постановление, състав на районния съд е приел, че от мотивната част на процесното НП не се установява кои са конкретно необходимите документи и какъв е техния характер, като така се нарушава правото на защита на дружеството. Отделно от това се сочи, че в случая субект на административнонаказателната отговорност следва да бъде физическото лице – управител, което е посочило, че държи намерените акцизни стоки за себе си.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не е съобразено с материалния закон по следните причини:

               Към конкретния казус е приложима редакцията на нормата на чл. 126 от ЗАДС, обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., съгласно която лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на  хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лева, а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лева. Безспорно по делото е установено, че задълженото лице не представя нито един от посочените в нормата документи, които биха могли да се приемат като доказателство. Законодателят не случайно не е посочил за всеки конкретен случай какъв документ следва да се представи, тъй като който и да е от изброените документи служи за доказателство, че акцизът е заплатен, начислен или обезпечен. След като липсва спор, че такива документи не са представени то за настоящата инстанция остава неясно защо в оспореното съдебно решение е прието, че се нарушава правото на защита на търговеца.

На следващо място неправилно и необосновано районната инстанция е приела, че следва да се ангажира отговорността на физическото лице Костадинов, което е изразило неподкрепено с каквито и да са доказателства твърдения, че държи стоката за себе си. В случая, поземления имот, върху който е изградена базата е собственост на юридическото лице, в каквато насока са събраните по делото доказателства. Отделно от това съдът намира, че житейски необосновано е твърдението за държане на 1150 литра газьол и 130 литра бензин за лични нужди, при това държането се извършва на територията на търговски обект. Този извод се подкрепя и в още по-големя степен от факта, че въпросните горива се съхраняват в съдове, снабдени с помпа, пистолет за зареждане и брояч, което категорично отхвърля възможността за използване на това гориво за лични нужди. Изводът на първостепенния съд, че нормата на чл. 126 в приложимата редакция се отнася само до физически лица е категорично необоснован, тъй като изрично посочената разпоредба допуска налагането на имуществена санкция на юридически лица.

Като е достигнал до изводи, различни от вече изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а процесното наказателно постановление – да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд –Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 273/20.02.2017 г., постановено по НАХД № 399/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1523/19.12.2016 г., издадено от Началник Митница Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                              2.