ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 31.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 673 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 16,00 часа се явиха:

         Жалбоподателката Н.Т.С. - редовно уведомена, не се явява.

         Жалбоподателят Д.И.С. - редовно уведомен, не се явява.

         Вместо тях се явява адв. Г. – представя пълномощно.

         За ответника началника на СГКК Бургас - редовно уведомен се явява от адв. В. с приложено пълномощно.

         Заинтересованата страна Д.К.Е. - редовно уведомена, не се явява.

         Заинтересованата страна М.К.С. - редовно уведомена, не се явява.

         Заинтересованата страна „СПЕД 07” ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Ж.С.- представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Областна служба „Земеделие” Бургас - редовно уведомен, не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Н.С. и Д.С. против административен акт на ответника, с който е отказано да се извърши изменение на КК и КР на три поземлени имота по заявление от 24.02.2015 г., подадено от Н.Т.С..

 

Адв. Г.: Поддържаме жалбата. Да се приемат приложените към жалбата доказателства. Моля да допуснете до разпит един свидетел, за установяване на твърдението, че моите доверители от 1994 г. до настоящия момент владеят имота.

 

Адв. В.: Оспорвам изцяло жалбата на всички изложени в нея основания за неправилност на атакувания отказ. Да се приемат представените доказателства. Да се приеме административната преписка. Възразявам против искането за допускане на свидетел. Видно от скицата- проект, поисканото изменение не касае 400 кв.м. конкретно попадащи в съседен имот. Въпросното изменение касае цялостна промяна на конфигурацията и на площта на имот 07079.6.1098, на който два дни след подаване на заявлението жалбоподателите вече не са собственици. Подчертавам, че въпросните 400 кв.м. не са ситуирани в някои от съседните имоти. Промяната касае цялостна промяна на границите на този имот. Няма как да установяваме владение в някаква конкретна част.

 

Адв. С.: Жалбата е основателна предвид факта, че моите клиенти през 2015 г. купуват от жалбоподателите 3000 кв.м. от собствените им 3400 кв.м. и които 400 кв.м. жалбоподателите продължават да владеят в съседство. Налице е правно основание да се снабдят със скица от кадастъра за останалите 400 кв.м.  Отказа на СГКК да се издаде скица е на основание, че приема правен спор между М.С. и Д.Е. като последните две никога не са били собственици на тези 400 кв.м.

 

РЕПЛИКА АДВ. В.: „СПЕД-07” ЕООД не купуват имот от 3400 кв.м., а купуват от жалбоподателите конкретен имот с идентификатор 07079.6.1098, който по КК и КР е с площ от 3000 кв.м., в тези рамки е обема на тяхната собственост. Има или няма спор за материално право, не следва представителят на дружеството да заявява това.

 

ДУПЛИКА АДВ. Г.: Бяхме водили подобен иск за този имот, за който беше спряно производството с определение на Административен съд Бургас от 08.10.2015 г. Съдът е приел, че жалбоподателите имат правен интерес от изменение и право да се снабдят с нотариален акт за собственост. За М.С. и Д.Е. е имало иск по чл.108 от ЗС и съдът е установил, че М.С. и Д.Е. не са собственици на имота и продажбата, която са извършили през 2004 г., ги правят също несобственици на това основание и са отпаднали  и не съществуват въобще като собственици. Имало е дело водено на това основание по чл.108 от ЗС.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2-3.

ПРИЕМА доказателствата описани в жалбата л. 6 и 7.

 

По искането за допускане до разпит на свидетел, съдът счита, че следва да бъде уважено, като по доказателствената стойност на  тези показания, ще се произнесе с крайния си акт.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Е ВЪВЕДЕН В ЗАЛАТА.

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля както следва:

 

И.М.Д.– на **години, неосъждан, със средно образование, познат на сем. С., съсед, живее през две къщи.

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. Г.: Знаете ли сем. С. да са закупили имот в Долно Езерово?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Закупиха имот около 3300-3400 кв.м. Закупиха го през 1994 г. от ТКЗС. В имота имаше голяма сграда, която се ползваше за торове и препарати включително и стая за пазача като КПП. Малката сграда е отделно от голямата. Целият имот беше отделен. Съседи бяха - бензиностанцията на запад, а от изток остана стопанският двор. На север граничи с главен път, а на юг с други земи – мисля, че имаше цех  за дограма. Сем. С. владеят имота. Мисля, че имаше някакъв спор и мисля, че спечелиха някакъв спор, някаква родова връзка, чичо ли беше. Въпроса приключи в полза на С.. От имота си мисля, че продадоха около 3000 кв.м., другите доколкото разбрах, остават като висящи нещо. Чувам, че има някакъв спор. Между тези квадрати, които са продали и тези квадрати, които им остават, няма ограда. Не съм обърнал внимание има ли някаква маркировка, която да установява къде точно е тяхното място и къде това, което са продали.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Вие познавате ли този имот?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз не живея в близост до това място, за което става въпрос, но всеки ден минавам край това място, по четири пъти на ден. Има ли кадастрална карта - не мога да отговоря на този въпрос. Не бих се ориентирал по скица как изглежда мястото.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Сем. С. владеят ли останалата част, след като са продали?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Да.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: По какъв начин се осъществява това владение?

 

ОТГОВОР:  Те са ми казали, че остават висящи кв.м., как така да Ви кажа, чувам, че имало някакъв спор.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

Адв. Г.: С кого спорят за тези висящи квадрати?

 

ОТГОВОР: Знам за някаква М. и не знам кой друг.

 

Адв. Г.: За какво спорят?

 

ОТГОВОР:  Не знам.

 

Адв. Г.: Нямам друг въпрос.

 

Адв. Г.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. С.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. В.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Г.: Моля да уважите изцяло жалбата като основателна и да постановите решение, с което да отмените административния акт на началника на СГКК Бургас, който е постановен в нарушение на материалния закон. Отказа както е направен е неоснователен, тъй като моите доверители са закупили през 1994 г. с договор 3400 кв.м., ведно с две постройки –портиерна и склад за торове. Правото на собственост е било оспорено от тези които твърдят в кадастъра М.С. и Д.Е., че има спор за материално право и съгласно решение от 2010г. искът е бил отхвърлен като неоснователен и недоказани и е било потвърдено правото на собственост на моите доверители, че владеят 3400 кв.м. В своето решение съдът е установил, че поземлената комисия неправилно е издала документ за собственост на М.С. и Д.Е., тъй като имотът, с който са се снабдили с нотариален акт, е бил застроен и на това основание не е следвало да бъде възстановяван същият имот.  Моите доверители до настоящия момент са владяли имота, целият имот е бил ограден от тях, така както тези 3000 кв.м. са били възстановени. Там където попада портиерната по ПУП остава извън тяхната собственост по  скица. Моите доверители са се опасявали относно делата, които са се водили между М.С. и Д.Е. и са се снабдили с нотариален акт за 3000 кв.м., а за останалите 400 кв.м. - не са считали, че има спор за тях и са смятали в по-късен етап да се снабдят с нотариален акт.

Моля да се уважи жалбата и да ни се присъдят деловодните разноски.

 

Адв. С.: Жалбата е основателна „СПЕД-07” ЕООД през 2011 г. закупува от жалбоподателите собствеността на 3000 кв.м. Разликата от 400 кв.м. се стопанисва от жалбоподателите. Неправомерно Агенцията по кадастъра отказва да издаде скица, както и да се снабдят с констативен нотариален акт за тази собственост.

Моля за присъждане на разноските по делото.

 

Адв. В.: Моля да отхвърлите жалбата. Моля да се потвърди отказа като правилен и законосъобразен. Жалбоподателите нямат правен интерес от искането за изменението по отношение на имот 0707.6.1098, който имот представлява отделен обект на кадастъра. Този имот принадлежи на друго лице, включително и към момента на произнасянето на административния акт с оспорения отказ и по никакъв начин заявителите по искането и жалбоподатели в процеса не обосновават по какъв начин те ситуират въпросните 400 кв.м. като такива променящи изцяло конфигурацията на имота, който не е техен, а именно с имоти с идентификатор 07079.6.1099 и 07079.6.1377. Изменението, което се инициира, следва да върви по пътя на административното производство и по ЗККР. За това изменение са приложени разпоредбите на чл. 51, ал. 1, т. 1 и т.2. ЗКИР в случая нямаме новопостъпили основания, които да се основават на такива извършени след одобряване на КК. Следва да бъде оказано в обема си на съществуваща непълнота и грешка както предвижда чл.51, т.2, във вр. с чл. 54 от ЗКИР. Никакви подобни доказателства не се съдържат в преписката.

Ще представя подробни писмени бележки.

Моля за присъждане на разноските на административния орган.

 

РЕПЛИКА АДВ.Г.: Ще представя писмена защита.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: