ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 673 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Елегант 2011” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

По делото са постъпили доказателства съгласно определение №1564/17.09.2014 г., постановено по административната дело №675/2014г. на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ Е.: Да се приемат доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Изразил съм своето мнение в предходно съдебно заседание и съм представил списък на разноските, който моля да имате предвид при постановяване на своето решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, в размер на 1362 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:56 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: