ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 01.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи юли                                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 673 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Елегант 2011”ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице Ж.П.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което не е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение да се изслуша заключението на вещото лице, въпреки че не е своевременно представено.

 

Съдът с оглед така направените изявления на страните намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Ж.П.К. - 52 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към заключението, към момента.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Отговорено е на поставените задачи. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Не възразявам заключението да се приеме, но същото считам за неотносимо към предмета на спора, тъй като считам въпроса за изцяло правен.

 

Въпрос на СЪДА: Начислените суми в таблицата, която е към заключението Ви, съответства ли на тези, които дружество е начислило?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: По техните документи, на дружеството, във връзка с всеки автомобил и водач, начислените и изплатени осигуровки съответстват на водената документация и посочената от мен в таблиците.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 500лева, от които 400лева платими от внесения от депозит и 100 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаеми административен съдия, моля да  уважите жалбата като се съобразите с изложените в нея съображения. Основният мотив, който е заложен в жалбата е, че ревизионният акт се основава единствено и само на предположения на органа по приходите, без наличието на никакви доказателства и въз основа на тези предположения се правят констатации. От експертизата се установи, че действително назначените по договор лица, брой отработени по месеци  часове и размера на начислените осигурителни вноски, отговарят на водената документация от жалбоподателя.

Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски, като представям списък за изплащане на възнаграждение и списък по чл.80 от ГПК. Моля сумата, която съдът определи днес за довнасяне за възнаграждение за вещото лице, също да ни бъде присъдена, тъй като към момента нямам доказателства за нейното заплащане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Вещото лице е работило единствено и само по документите, които са представени от жалбоподателя в хода на ревизията, по които ревизиращия орган е установил неотчетени пътни книжки. Има и други доказателства, които дават основания за така направените констатации  от органа по приходите, поради което моля да потвърдите решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, като правилно и законосъобразно.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Моля да ми предоставите възможност да представя писмени бележки в указан от Вас срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: