ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 673 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Елегант 2011”ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Елегант 2011”ЕООД против ревизионен акт № 021302183/14.12.2013година на орган по приходите при ТД на НАП потвърден с решение № 72/07.03.2014година на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата, както поддържам  и направеното с нея искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, като представям подробна писмена молба с въпроси към експертизата.

Твърдим и продължаваме да заявяваме, че предположенията на органа на приходите не могат да служат за основание за определяне на дължими осигуровки без да се подкрепени с никакви доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямаме възражения по искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

Искам само да се уточни във връзка с трети въпрос към вещото лице, не знам как ще го определя вещото лице колко часа е работил въпросният шофьор.

 

АДВОКАТ Е.: Мога да кажа как. Няма пречка, ако органът по приходите се беше постарал да изследва пътните книжки и касовите апарати можеше да определи за всеки един от шофьорите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В касовите апарати са описани поръчки в рамките на няколко часа, а разпечатката дадена от фирмата е за заявките на съответните шофьори дадени от диспечера на фирмата и са в доста по широки граници, което е логично тъй като въпросните автомобили няма как да бъдат обслужвани в рамките на 4 часов работен ден и да бъдат плащани по същите лизингови вноски, разход за гориво, заплати и така нататък.

 

АДВОКАТ Е.: Това е фундаменталният спор по това. Не може „Х” броя шофьори да обслужват „Х” броя  автомобили осем часа на ден. Това е много добро предположение за всеки един таксиметров шофьор, ако може да му се случи, но предвид броя на шофьорите на територията на община Бургас, такова нещо няма да стане. Всеки един от тези автомобили е работил по начина отразен в касовия апарат и пътната книжка. За диспечера за първи път чувам такова твърдение, такова доказателство не съм виждал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам какво да добавя.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя, като на трети въпрос да се отговори след като се съобрази информацията в пътните книжки и касовите апарати в един вариант и във втори вариант съобразно заявките от диспечерите, ако има данни за наличието на такива.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, от които 400 лева  вносими от жалбоподателя и 100 лева вносими от ответника, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2014 г.  от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: