Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1134              02.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 673 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Народно Читалище “Г.К. – 1914г.”, гр. Царево, със седалище и адрес на управление гр. *** с ЕИК ***, против Решение №203/08.02.2012г., постановено по НАХД №4841/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №34760-О-0017738/30.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и несправедлив и да се отмени потвърденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на П. Народно Читалище “Г.К. – 1914г.”, гр. Царево, със седалище и адрес на управление гр. *** с ЕИК ***,, против наказателно постановление №34760-О-0017738/30.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. на основание чл.355, ал.1 от КСО на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че в хода на административнонаказателното производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. При издаването на акта и наказателното постановление са съобразени разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и сроковете на чл.34 от ЗАНН. Актът е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя, а постановлението в шестмесечния срок от съставянето на акта. Описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка се установява от събраните доказателства и по същество не се оспорва от жалбоподателя. Едноличният търговец е адресат на императивните норми на КСО и е нарушил разпоредбите на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, като не е подал в срок до 30.12.2010г. декларация образец №6  за месец декември 2010г.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи касаят единствено изтичането на срока за съставяне на АУАН по чл.34, ал.1 ЗАНН, а именно тримесечен от установяване на нарушителя. Правилно районният съд е приел, че до подаване на декларацията същият орган не би могъл да идентифицира нарушителя, тъй като адресат на нарушената разпоредба е всеки “осигурител”, а съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 КСО Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Тези задължения не са константа и се определят както от актуалното правно състояние на дружеството /в случая читалището/, вкл. обстоятелството съществува ли то или не, така и от това притежава ли съответното лице персонал. Като тези обстоятелства могат да бъдат променени във всеки един момент, поради което от обстоятелството, че подобни декларации са подавани за предходни месеци, не следва, че дружеството дължи подаването им и за посочения месец, поради което не може да бъде направен извода, че към момента на изтичане на текущия месец за АНО е започнал да тече 3-месечния срок за съставяне на АУАН, тъй като органът към този момент все още не е знаел дължи ли жалбоподателят подаване на декларация за същия месец.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №203/08.02.2012г., постановено по НАХД №4841/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №34760-О-0017738/30.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на Народно Читалище “Г.К. – 1914г.”, гр. Царево, със седалище и адрес на управление гр. *** с ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.