ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 673 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

В.С.С., редовно призован, не се явява. Вместо него се явяват адвокат Г. и адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За Прокуратурата на Република България, редовно призована, се явява прокурор Станимир Христов от Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е изисканото от Общински съвет – гр. Бургас заверено копие от Протокол № 24/17.09.2009 година, в който протокол по отношение на т. 49 е посочено явно гласуване, с 20 гласа „за”, 9 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се”.

 

АДВОКАТ Г.: Поисканото от нас доказателства е представено. Действително на същото няма на всяка страница положен подпис на Председателя на Общински съвет – гр. Бургас. Същият такъв е копие, но считам, че от пълния текст на протокола се установява, че г-н С.  не е взимал участие при дебатите по гласуваната точка 49 и не е гласувал по същата. Напротив, още в самото начало Председателят на Общински съвет – гр. Бургас е заявил, че г-н С. няма да гласува поради конфликт на интереси.

Нямам искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам искания по доказателства. Моля да приемете представените писмени доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други такива. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, а именно Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – гр. Бургас, проведено на 17.09.2009 година.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г.: На първо място, моля да прекратите настоящото производство. Както в предходно съдебно заседание заявих, с подаване на искането, което инициира настоящия съдебен процес, е нарушена разпоредбата на чл. 27а от ЗПРКИ, т. е. искането е постъпило след предвидения в закона тридневен приклузивен срок от приемане на доклада. В случай, че счетете, че съдебното производство е допустимо, то моля да отхвърлите искането изцяло като неоснователно и недоказано. Доколкото в самото искане липсва каквато и да е конкретика точно коя хипотеза на членове 7 и 8 от ЗПРКИ се твърди, че осъществява с действията си г-н В.С., твърдя, че липсва конфликт на интереси по смисъла на закона. Не са налице предпоставките на чл. 7 и чл. 8 от ЗПРКИ, т. е. липсва оказвано влияние, използвано служебно положение, злоупотреба при изпълнение на служебни задължения, участване при издаване на актове и при тяхната подготовка, осъществяване на контрол, които да са частни интереси на г-н В.С.. В конкретния случай при гласуване на това решение на Общински съвет – гр. Бургас изобщо липсва частен интерес от страна на г-н С..

Подробни съображение ще представя в писмена защита в указан от съда срок.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам казаното до тук и искам да добавя, че от представените по делото доказателства със сигурност може да се заключи, че не е налице хипотезата на чл. 7, ал. 1 от ЗПРКИ, като пак поддържам становището на колежката, че няма конкретизация в какво точно се състои конфликтът на интереси. Твърдя също, че не е налице нито хипотезата на чл. 7, ал. 2, нито следващата в чл. 8 от ЗПРКИ и само на кратко ще обобщя, че по-скоро действията му по сезиране на областния управител могат по-скоро да се разглеждат в полза на Община Бургас и на гражданите и, тъй като ако погледнем за какво точно е сезиран областния управител, ще видим, че г-н В.С. не се е противопоставил на увеличаването на таксите, а само е поискал това да бъде извършено в предвидения в закона начин, в съответния нормативен акт и съответно е поискал областния управител да упражни контрол, като с тези свои действия, повтарям, по-скоро е действал в интерес на Община Бургас и гражданите и, тъй като към настоящия момент приетите разпоредби от Общински съвет – гр. Бургас относно увеличаването на таксите не са в предвидената от закона форма и дават възможност на всеки един гражданин на Община Бургас, на когото е събрана такса по този ред, да заведе дело срещу Община Бургас и да я осъди за неправомерно искани и събрани такси. В този смисъл изцяло подкрепям становището на моята колежка, че не е налице частен интерес и че г-н В.С. не е действал в частен интерес.

Моля да ни дадете възможност за представяне на кратки писмени бележки, както и да присъдите разноските на нашия клиент.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам на първо място изразеното от мен в предходно съдебно заседание становище за  недопустимост на така подаденото искане. Мотивирам отново така изразеното от мен становище за нарушение на разпоредбата на чл. 27а, ал. 2 от ЗПРКИ с оглед срока, в който е подадено искането, т. е. искането е подадено след изтичане на приклузивния тридневен срок. Ако въпреки това мое становище Вие приемете, че искането е допустимо, намирам, че същото е неоснователно. На първо място, в самото искане не е конкретизирано и детайлизирано твърдяното от Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  нарушение по кой точно текст е. Посочени са чл. 7 и чл. 8 от ЗПРКИ без да се посочва точната хипотеза на тези два текста. Анализът на събраните до настоящия момент в настоящото производство писмени доказателства, считам, че дава основание да се приеме, че липсва нарушение както на нормите по чл. 7, така и на хипотезата по чл. 8 от ЗПРКИ. В случая общинският съветник С. не е нарушавал служебните си задължения в частен интерес по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗПРКИ. Липсват доказателства, че общинският съветник С. е използва служебното си положение, за да окаже влияние в частен интерес по смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗПРКИ. Още по-малко липсват доказателства  за това, че този общински съветник е участвал в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове в частен интерес. В случая е налице осъществено право на сигнал и на жалба, посредством което В.С. в качеството на общински съветник е сезирал, сигнализирал един контролен орган, в случая областния управител, да провери законосъобразността на приетия от Общински съвет – гр. Бургас административен акт, в случая решение на Общински съвет – гр. Бургас. Това право на сигнал, възражение и жалба по смисъла на действащото в страната законодателство и на първо място с Конституцията на Република България е предоставено на всеки един гражданин, в т. ч. и общинските съветници. Реализирането на това право не би могло да се приеме като нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Такова нарушаване по същество не би могло да се приеме и с оглед последващото развитие на сигнала и изразеното становището от областния управител. В самото искане Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е разглеждала сигнала хипотетично, т. е. според комисията биха настъпили някакви благоприятни за дружеството факти и обстоятелства ако този сигнал би бил уважен от областния управител. В случая обаче такова развитие на казуса  не е възникнало. Областният управител е оставил без уважение сигнала на общинския съветник В.С.. В тази връзка и основно предвид обстоятелството, че подаденият от общинския съветник С. сигнал не попада в хипотезата на чл. 7 и чл. 8 от ЗПРКИ намирам, че искането на Председателя на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  в Общински съвет – гр. Бургас е неоснователно и като такова ще Ви моля да го оставите без уважение.

 

Съдът, с оглед направеното искане на процесуалните представители на В.С.С. счита, че на същите следва да бъде определен 3-дневен срок от днешно съдебно заседание за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: