ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 14.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                        две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 673 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

В.С.С., редовно призован, не се явява. Вместо него се явяват адвокат Г. и адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

За Прокуратурата на Република България, редовно призована, се явява прокурор Станимир Христов от Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ Г.: Да не се дава ход на делото. Твърдя, че настоящото производство е недопустимо, тъй като не е спазен приклузивният срок, визиран в чл. 27а, ал. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Според тази норма в тридневен срок от приемане на доклада председателят на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към съответния общински следва да сезира административния съд. Видно от представените по делото доказателства се установява, че докладът на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – гр. Бургас е приет на 05.03.2010 година, а искането е подадено в Административен съд – гр. Бургас на 23.03.2010 година, т. е. същото е просрочено и приклудирано. Предвид гореизложеното Ви моля да прекратите производството по настоящото дело. В случай, че не уважите искането ни и счетете, че производството е допустимо, моля да оставите искането без движение, като предоставите срок на подателя – Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – гр. Бургас да конкретизира искането и да го поясни, като отговори на следните въпроси:

В какво точно се счита, че се състои конфликтът на интереси?

С какви действия, респективно бездействия се твърди, че е възникнал този конфликт на интереси и в коя законова хипотеза на тези съдържащи се в чл. 7 и чл. 8 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  се счита, че попада това деяние?

Това ми искане е породено от факта, че предвид така направеното искане, с което е сезиран съдът, не става ясно в какво се състои този конфликт на интереси, поради което е невъзможно и да бъде реализирана процесуалната защита, т. е. не е ясно срещу кои действия или бездействия на общинския съветник В.С. следва да осигуряваме защита.

 

АДВОКАТ Б.: Няма какво да добавя.

 

ПРОКУРОР Х.: Поддържам становището за недопустимост на настоящото искане, предвид нарушаване на императивния тридневен срок по смисъла на чл. 27а, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съгласно който в тридневен срок от приемането на доклада председателят на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПРКИ следва да сезира административния съд с искане за установяване на конфликт на интереси. Безспорно се установява, че искането по чл. 27а от ЗПРКИ е входирано в Административен съд – гр. Бургас много след изтичане на така определения тридневен срок, което се установява и от самото искане. От същото е видно, че на свое заседание на 25.02.2010 година, с продължение на 05.03.2010 година, Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – гр. Бурга е разгледала сигнала и се е произнесла по същия, т. е. докладът е приет с дата 05.03.2010 година, а искането е входирано в Административен съд – гр. Бургас на 25.03.2010 година.

Ако не съобразите това мое становище, като приемете, че срокът по чл. 27а, ал. 2 от ЗПРКИ е инструктивен, а не императивен, то ще Ви моля да дадете ход на делото по същество за събиране на допълнителни доказателства.

По отношение искането за оставяне без движение, предоставям на съда.

 

По направените възражения за недопустимост на настоящото производство съдът ще се произнесе с крайния си акт.

По отношение на искането за оставяне без движение на производството по делото, същото не е основателно, тъй като в приложения по делото доклад обстойно са изложени мотивите обосноваващи направеното искане.

По даване ход на делото съдът счита, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искане на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси при Общински съвет – гр. Бургас за установяване на конфликт на интереси от страна общинския съветник В.С.С..

 

АДВОКАТ Г.:  Считам, че постъпилото искане е изцяло неоснователно, като твърдя, че в конкретния случай не са налице хипотезите на чл. 7 и чл. 8 от ЗПРКИ.

Нямам искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да задължите Община Бургас, в частност Общински съвет – гр. Бургас, да представи Протокол № 24  от заседанието, проведено на 17.09.2009 година в пълен обем, а не като извадка. Искането е с оглед да бъде доказано, че е безспорна липсата на твърдяните нарушения на чл. 7 и чл. 8 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и че г-н В.С. под никаква форма не е изказал становище, взел е каквото и да било друго становище, или е участвал в дискусия по други точки, засягащи пряко или косвено процесната точка 49.

 

ПРОКУРОР ХРИСТОВ: По доказателствата, ще Ви моля да приемете представените до момента писмени доказателства. Не се противопоставям на искането за изискване и прилагане към делото на пълния протокол, още повече, че от същия би могло да се види начинът, по който общинският съветник С. е гласувал по точка 49 – дали и как е гласувал по точка 49 от дневния на заседание, проведено на 17.09.2009 година. Считам, че същото е от значение за изясняване на обективната истина.

 

АДВОКАТ Б.: Моля, също така, да задължите Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси при Общински съвет – гр. Бургас да представи доказателства за реда и начина за избирането и, за нейния състав към момента на подаване на искането, както и дали лицето, подало сигнала, е председател на комисията към момента на подаването, с оглед установяване правомощията му, като същите бъдат представени в заверен препис от Председателя на Общински съвет – гр. Бургас, тъй като по делото няма доказателства в тази насока.

 

АДВОКАТ Б.: Оттегляме това искане, след като по делото са представени съответните протоколи.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с искането и административната преписка писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА от Общински съвет – гр. Бургас пълния протокол от проводеното на 17.09.2009 година заседание на Общински съвет – гр. Бургас, ведно със списъка на лицата, участвали в поименното гласуване, ако има такъв. Ако гласуването не е извършено поименно изрично да бъде посочено това.

Изисканият протокол следва да бъде представен в двудневен срок от уведомяването, като уведомяването да се извърши по телефона.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания по доказателствата в днешно съдебно заседание.

 

С оглед така изразеното становище съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателства, а с оглед характера на настоящото производство като бързо, следващото съдебно заседание следва да бъде насрочено за 21.04.2010 година от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: