ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,25.04.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети април                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 672 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.К. с представено пълномощно на лист 137 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „УМБАЛ Дева Мария“ ЕООД против Писмена покана с изх.№ 29-02-185/19.02.2018г. на Директора на РЗОК-Бургас 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам депозираната жалба с всички основания.

В днешно съдебно заседание правя доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, за което представям нарочна молба и касае изцяло медицински въпроси по отношение диагностичното уточняване и дали  поведението на лекарите е адекватно в хипотезата на разглеждания клиничен случай.

Конкретно експертизата е поискана да се извърши от уролог кардиолог, тъй като касае такива клинични пътеки, за да може да даде оценка на съответно извършеното лечение.

 

Юрисконсулт : Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

Моля да не се допуска исканата съдебно-медицинска експертиза, поради факта, че констатациите от проверката са извършени по правилния алгоритъм на лечението.

Не се оспорват извършените изследвания и уточнената диагноза. Спори се за това, че изследването е извършено при втората хоспитализация на същия пациент, при което след данни за придружаващото заболяване пациентът би  следвало да бъде насочен в другото отделение за извършване на осъщественото вече от лечебното заведение диагноза.

Констатацията в писмената покана е единствено за това, че в първата хоспитализация е следвало да бъдат констатирани придружени усложнения на заболяването като цяло част от проведено лечение.

Т.е. диагностичното уточняване на лечение на придружаващо заболяване е следвало да се извърши още при хоспитализирането с ИЗ № 10081 по КП (клинична пътека)- 74 вместо при повторната хоспитализация с ИЗ № 10220 по КП-17.

Нямам други искания.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

По направеното искане за извършване на съдебно-медицинска експертиза съдът ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, както относно допускането, така и относно избора на специалисти, които да я извършат, ако бъде допусната, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВНАСЯ делото в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за произнасяне по направеното искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.05.2018г. от 14 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: