ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 672 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ТЕХНОСТОП” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника - директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП – София - редовно уведомен, се явява лично директора и  юк.  М., с представено по  делото пълномощно.

         Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 401/17.01.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. М.: В заключението по т. III вещото лице е посочило, че в изпълнение на поставените задачи е проверило и анализирало освен РА, РД, Решение на Директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас и други представени по делото документи. Моля вещото лице да посочи кои точно документи?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Всички. Разгледала съм всички представени и приложени по делото документи. Затова не съм ги описвала подробно.

 

Юк. М.: Извършихте ли проверка в счетоводството на жалбоподателя?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Извършила съм проверка в счетоводството на жалбоподателя, както и в счетоводството на доставчика „Технополис България“ ЕАД в гр. София.

 

Юк. М.: Да приемем ли, че това е пропуск в т. III, тъй като не е отбелязано?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да.

 

Юк. М.: По т. IV да разбирам ли, че всичко описано в констативно-съобразителната част от страница втора до страница четвърта, четвърти пасаж е установено въз основа на записаното в РА или РД, т.е са предадени фактите от доклада?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Освен, че на лист № 4 съм описала констатациите от акта, съм описала и констатациите от извършената проверка на място в счетоводството на „Технополис България“ ЕАД. Това не са само преповтаряния от акта и по доклада, а и действителни констатации на място.

 

Юк. М.: Да разбирам ли, че от страница № 2 до страница № 4 сте препредали това, което е описано в доклада?

 

 ВЕЩоТо ЛИЦе: И това, което съм проследила на място.

 

Юк. М.: В заключението е посочено, че е извършена проверка в счетоводството на доставчика „Технополис България“ ЕАД и е установено, че в архива не се съхраняват оригинали на фактури, контролни ленти от касов апарат, обобщени фискални отчети, касови книги или други документи, удостоверяващи извършените плащания през процесния период в обект хипермаркет „Технополис“ гр. Бургас. Какъв архив имате предвид електронен или хартиен?

 

 ВЕЩоТо ЛИЦе:  Доказателство за извършените плащания са касовите бонове, които няма как да се съхраняват на ел. носител. Те са на ролки, които са абсолютно бели. Напечатаното е съхранявано в огромни кашони в счетоводството на доставчика. Има кашони с ролки, които са абсолютно бели, не може да се каже какво има като текст върху тях.

 

 

Юк. М.: Липсата на документ за плащане означава ли, че има фактури на ел. носител на счетоводния софтуер на дружеството, който е бил до 2007 година?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе:  Там, където видях и всичко онова, което съм описала на мен ми бе необходимо за отговор на въпросите. На хартиен носител не се съхранява нищо. Една част я няма, а другата е нечетима и резултатът е същият.

 

Юк. М.:  Да разбирам ли, че всички ленти сте проверили за периода  - 2007 година?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе:  Като са бели лентите как да разбера от коя година са?

 

Юк. М.: Това ли са лентите от 2007 година?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: От бяла лента не мога да кажа от коя година е, нито от кой обект е.

 

Юк. М.: Този въпросен архив на едно и също място ли е, т.е. в счетоводството на „Технополис България“ ЕАД ли се намира?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не се намират на едно и също място.  Ходила съм навсякъде, където трябва.

 

Юк. М.: Бихте ли посочили къде се намират счетоводството и архива на „Технополис България“ ЕАД?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Като адрес не мога да ги посоча в момента.

 

Юк. М.:  В заключението е посочено, че са показани на вещото лице счетоводни записвания, които са описани в експертизата.  Как един счетоводен запис доказва факта на плащане по дадена доставка?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Счетоводният запис не доказва плащане. Счетоводният запис представлява една последваща регистрация на извършена вече стопанска операция.

 

Юк. М.: В края на страница № 4 и началото на страница № 5 по отношение на написаното относно начина на плащане моля вещото лице да отговори дали този факт е взет от сайта на дружеството или е бил наличен към момента на извършване на спорните доставки – 2007 г. и 2009 г.?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Начините на плащане ми бяха обяснени от главния счетоводител на място и бяха разгледани с него по начина на осъществяването им. Действително тези начини са посочени и в официалния сайт на „Технополис България“ ЕАД и тъй като няма как да разкажа какво съм си говорила с гл. счетоводител съм изписала начините такива, каквито са показани в сайта.

 

Юк. М.:  В последния абзац от заключението вещото лице е посочило,  че експертизата е направила проверка в счетоводството на жалбоподателя. Къде се намира това счетоводство и какви документи е проверило вещото лице?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Проверявала съм единствено хронологията на сметка 501 „Каса в лева“,  тъй като за всички плащания се твърди, че са извършени в брой по фактурите, а хронологията на сметка 501 „Каса в лева“  ми беше предоставена в моя офис.

 

Юк. М.: След като се запознахте с РА, РД и писмото от „Технополис България“ ЕАД, че не се съхраняват исканите документи защо беше необходима проверка на място?  Не можеше ли чрез изпращане на документи по ел. път?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Дадени са указания да се извърши проверка на място. Такива са указанията, дадени в решението на ВАС, както и от настоящия съдебен състав.

 

Юк. М.: Кога е извършена проверката в „Технополис България“ ЕАД и в счетоводството на жалбоподателя?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: На 04.01.2017 година.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси. На основание чл. 29 във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица моля при определяне на окончателното възнаграждение на вещото лице да имате предвид описаните в чл. 23, ал. 1, т. 1,2,3,4,5,6 основания, както и да задължите вещото лице да представи справка-декларация съгласно Наредбата. Представената по делото справка-декларация не отговаря на образеца в Наредбата. Към справката-декларация няма разходи за извършени транспортни услуги.

Нямам други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 800 лв. на 25.01.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки с подробни съображения в указан от съда срок. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, включително и на разноските по делото в размер на 1533.00 лв. На основание чл. 161, ал. 2 ДОПК правя възражение за прекомерност на възнаграждението на представляващия жалбоподателя.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните  петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: