ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 672 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ТЕХНОСТОП” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника - директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк.  М. - представя пълномощно.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „ТЕХНОСТОП” ООД с ЕИК по Булстат 102877604  със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. „Хан Крум” № 15, представлявано от В.И.В. против Ревизионен акт №  1301276/12.08.2013 г. на началник сектор при Дирекция „Контрол”, възложител на ревизията и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при ТД НАП Бургас, потвърден с Решение №   348/18.11.2013 г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас  при ЦУ НАП София.

         Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция, след като с Решение   № 3340/23.03.2016 г., постановено по административно дело № 2446/2015 г., Върховен административен съд е отменил  решение №  2125/09.12.2014 г., постановено по административно дело №  3038/2013 г. на Административен съд Бургас и е делото е върнато за ново разглеждане от друг състав с дадени указания.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства, с които да обори констатациите на административния орган, тъй като ревизията е  извършена по чл.122 ДОПК.

 

         Юк. М.: Оспорвам жалбата.

         Моля да  задължите въпросното дружество „Технополис” ЕАД да отговори на въпроси, описани в нарочна писмена молба, за начина по който са ползвани отстъпките от жалбоподателя и относно процедурата на издаването на фактурите и предаването на стоките.

         Представям и разпечатки от дневника за покупки на „Техностоп” ООД за периода 2007-2009 г., от които е видно, че между тези дружества е съществувала  обичайна търговска практика и взаимоотношения.

 

Съдът намира, че следва да допусне извършването на съдебно-счетоводната експертиза, с оглед указанията, изложени в решението на Върховен административен съд.

Ето защо и по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание – 9 листа разпечатки от дневника за покупки на „Техностоп” ООД за периода 2007-2009 г.

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки в счетоводството на жалбоподателя и на „Технополис България” ЕАД да отговори на въпроса: Налице ли са данни за извършено плащане от „Техностоп” ООД по процесните фактури в брой на касите на обект на „Технополис България” ЕАД – гр. Бургас.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице С.В.А. при депозит в размер на 800,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА директора на ОДОП Бургас да ангажира доказателства от касовите книги на доставчика „Технополис България” ЕАД, както и такива за предаване и получаване на стоките по спорните фактури, в 14-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на „Технополис България” ЕАД да отговори на поставените от ответника въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание, в 14- дневен срок от получаване на препис от молбата.

При неизпълнение на указанията следва глоба.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.06.2016 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                СЪДИЯ: