Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№826

 

гр. Бургас, 07. 05. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на двадесет и трети април през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 672/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, чрез пълномощник – юрк. С. М. Н., срещу решение № 17/12.02.2015 г., постановено по НАХ дело № 377 по описа за 2014 г. на Районен съд Поморие, наказателен състав. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 от НПК - нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде потвърдено наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът не се представлява и не сочи нови доказателства.

Ответникът – „ЙОРГ“ ЕООД, ЕИК 102743427, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, местност Чаира, Дом „Боброви хълмове“, представлявано от управителя Г. Д. К., чрез представителя си по пълномощие – адв. И.Д.Л. ***, с нарочен писмен отговор оспорва касационната жалба. В открито съдебно заседание пледира за отхвърляне на касационната жалба, като неоснователна. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

С обжалваното решение състав на Районен съд Поморие, наказателен състав е отменил наказателно постановление (НП) № 02-02024528/12.03.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „ЙОРГ“ ЕООД, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лева на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ за извършено административно нарушение по чл.63, ал.2 от КТ.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че при правилно установено нарушение, правилно и законосъобразно наказващият орган е пристъпил към реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, но е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на НП. Счел е, че погрешно посочената фамилия на работника не позволява на санкционирания работодател да организира в достатъчно добра степен защитата си против констатираното нарушение, касаещо конкретно работник, както и че е недопустимо към наказващите органи да се поставят занижени изисквания в сравнение с изискванията, които държавата е вменила на работодателите. Приел е, че след като е нередовно уведомлението, в което работодателят погрешно е посочил фамилията на работника, при правилно посочено ЕГН, то е недопустимо да се приеме за законосъобразно НП, в което наказващият орган е допуснал същата грешка. По изложените съображения е отменил НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият касационен съдебен състав счита, че първоинстанционното решение е незаконосъобразно.

„ЙОРГ“ ЕООД е санкционирано с оспореното НП за това, че на 02.10.2013 г., в качеството си на работодател е допуснал до работа в обект дом „Боброви хълмове”, лицето А. С. Й. с посочен ЕГН, на длъжност „санитар”, с начало на работния ден 7.30 часа, преди да й предостави екземпляр от сключен трудов договор и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП. В изпълнение нормата на чл.62, ал.3 от КТ, в законоустановения срок работодателят е изпратил уведомление вх. № 02388133106547/01.10.2013 г., за сключения с работника трудов договор до ТД на НАП гр.Бургас, но е бил уведомен, че уведомлението не е прието, тъй като има некоректни данни за фамилията на работника - посочена в уведомлението фамилия Й при действителна фамилия Й. След като е извършил поправка работодателят отново е изпратил уведомлението до ТД на НАП гр.Бургас, но е получил справката за завереното уведомление на 02.10.2013 г., в 16.08 ч., видно от самата справка (по лист 8 по делото на районния съд), а междувременно, на 02.10.2013 г., от 7.30 ч., преди да връчи на Й. копие на хартиен носител от завереното уведомление, работодателят я е допуснал на работа.

Касационният съдебен състав приема за неправилен извода на първостепенния съд, че след като е нередовно уведомлението, в което работодателят погрешно е посочил фамилията на работника, при правилно посочено ЕГН, то е недопустимо да се приеме за законосъобразно НП, в което наказващият орган е допуснал същата грешка.

Действително, както в оспореното НП, така и в акта за установяване на административното нарушение (АУАН) послужил за издаването му, има грешка в изписване фамилното име на допуснатия до работа работник, но и в АУАН и в НП е отразен вярно ЕГН на същото лице. Последното е идентично и с посоченото в справката по приетото уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. Доколкото физическите лице се индивидуализират с три имена, но и с ЕГН, което в случая е посочено вярно от административно-наказващия орган, то следва, че санкционираното дружество е било наясно за кое точно административно нарушение му е повдигнато обвинение, респ. му е наложено наказание с оспореното НП. В този смисъл е неправилен извода на районния съд, че поради грешното изписване фамилното име на работника е допуснато съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на обжалваното НП и е основание за неговата отмяна.

Настоящият касационен състав приема за неправилен и извода на районния съд при съпоставката, която е направена по отношение на допуснатите грешки, съответно от работодателя при изписване на фамилното име в първото уведомление, и на административно-наказващия орган в оспореното НП. При съдебното оспорване правно значение има установяване дали са изпълнени регламентираните в закона изисквания по отношение проведеното административно-наказателно производство, респ. ако са допуснати някакви нарушения, представляват ли те съществено нарушение на процесуалните правила, което би било основание за отмяна на оспорения акт. Според съдебната практика не всяко нарушение на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП е съществено. До порочност на наказателното постановление водят само съществените нарушения на тази процедура, а съществени са два вида нарушения. Едните са тези нарушения, които водят до засягане правото на защита на субекта, привлечен към административно-наказателна отговорност, а вторите са нарушенията на процедурата, които ако не бяха извършени резултатът би бил друг. Според настоящия касационен състав допуснатото нарушение, изразяващо се в грешно изписване фамилното име на работника в НП, не е съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не засяга правото на защита на наказания работодател, а и не съставлява нарушение на процедурата. След като дружеството адекватно е провело защитата си пред съда, то следва единствено възможния извод, че санкционираният работодател е разбрал по кои нормативни текстове е бил признат за виновен в извършване на административно нарушение, а и изписаните от административно-наказващия орган в НП данни за работника (с вярно посочени собствено, бащино име и ЕГН) са достатъчни за да се идентифицира конкретното лице, което неправомерно е допуснато до работа.

Като е достигнал до противоположен извод, първостепенният съд е постановил незаконосъобразен акт, който следва да се отмени.

Поради неправилност на първоинстанционното решение, касационният съдебен състав следва да разгледа въпроса по същество и да се произнесе относно законосъобразността на оспорения акт – НП № 02-02024528/12.03.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас.

Настоящият касационен състав не намира основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление. Същото е издадено в предписаната от закона писмена форма, от компетентен орган, при съответствие с материалния закон. Санкционираният работодател „ЙОРГ“ ЕООД е осъществил състава на установеното нарушение, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Допускайки до работа А. С. Й. преди да й връчи копие от завереното в ТД на НАП уведомление, работодателят е извършил нарушение по чл. 63 ал.2 от КТ, което подлежи на санкцията, предвидена в чл. 414 ал.3 от КТ. Както правилно е приел и районния съд, съставът на нарушението е осъществен, дори ако на работника е връчен екземпляр от трудовия договор, тъй като законът изисква кумулативно връчване и на договора и на копие от уведомлението. Установеното административно нарушението не може да се квалифицира като маловажно, тъй като е сред посочените в нормата на чл.415в, ал.2 от КТ. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие с целта на закона, поради което обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, тъй като е законосъобразно.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав отменя решението на първостепенния съд и потвърждава оспореното наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 17 от 12.02.2015 г., постановено по НАХ дело № 377 по описа за 2014г. на Районен съд Поморие и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-02024528/12.03.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на „ЙОРГ“ ЕООД, ЕИК 102743427, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за извършено административно нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                  2.