ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,10.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На десети декември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 672 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕЛЕПАСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.М.К. с  представено пълномощно, находящо се на лист 947 от делото (том ІV).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 948 от делото (том ІV).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         Адв.К.: Да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Да се изслуша вещото лице.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

В.Д.М. - 34г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице, което изчерпателно е отговорил на всички поставени въпроси.

Да се приеме заключението.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: Има ли заведено счетоводство жалбоподоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип се води счетоводство на жалбоподателя. Относно конкретните парични потоци - нямаше заведено нищо като счетоводство, т.е. няма такова отразяване в счетоводството.

 Въпрос на юрисконсулт М.: Приели сте, че дължимата сума за заплати по договора в левова равностойност е 154 204.05 лева. Откъде идва разликата от посоченото в ревизионния доклад на стр.12?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разликата идва от това, че освен реално платените суми, които са отразени в ревизионния доклад, аз съм добавил само начислените, т.е. извън платените. Сумата представлява начислените и платените, и такива, които са начислени, но не са платени.

Въпрос на юрисконсулт М.: Сумата от 95х.лв. какво представлява, представлява ли тези разходи в счетоводството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са само платените, т.е. извършените плащания. Има начисляване. Това са начислени и платени разходи.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 900 лева, платими, както следва:

300 лева от внесения депозит;

Разликата от 600 лева – платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.К.: Въз основа на издаденото ни удостоверение, представям и моля да приемете запитване относно данъчната регистрация на дружеството „Поларис”; съобщения за данъчната регистрация след проверка на сайта на данъчната администрация с отговор, че дружеството „Поларис” е с активен ДДС номер.

Според мен сумите по отношение на фактурите са достатъчно ясни в ревизионния доклад и ревизионния акт. В решението е посочена сумата като число към „Поларис” ООД, за която ние твърдим, че имаме право на данъчен кредит.  Ние не оспорваме размера. Претенция ни е за признаване данъчен кредит 7011.28лв. и 1254.50лв., така е посочено в ревизионния акт и на стр. 3  в решението.

Моля да приемете преписката. Няма да соча други доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалвания пред Вас ревизионен акт, поради допуснати процесуални нарушения при издаването му, посочени в жалбата. При условията на евентуалност, моля да се коригира сумата по ЗКПО определена от вещото лице в днешно съдебно заседание  при съпоставимост на приходи и разходи, както и право на данъчен кредит по отношение на контрагента „Поларис” ООД със седалище в Италия. Представихме доказателства за това, че дружеството е изискало своевременно информация от контрагента, както и че „Поларис” ООД има активна ДДС регистрация в Италия.

Моля да ми се даде възможност да представя писмено становище и ни присъдите направените разноски, за което представям списък.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1820 лева.

Възразявам относно представеният списък с разноските за внесена държавна такса за съдебно удостоверение в размер на пет лева, тъй като считам, че би следвало да бъдат преценени само извършените разходи за държавна такса за завеждане на делото и адвокатско възнаграждение. Съдебната практика е такава, че се присъждат като разноски държавна такса за завеждане на дело и адвокатски хонорар.

Ще представя писмено становище.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: