ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,08.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми октомври                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 672 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕЛЕПАСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал молба за продължаване на срока за изготвяне на експертизата, поради големия обем на проучваните документи.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Да се даде възможност на вещото лице да извърши експертизата.

В предходно съдебно заседание ни бе дадена възможност да уточним в кой том и на кои точно страници по делото се намират оспорените от нас документи и правя това уточнение в днешно съдебно заседание, а именно:

Том ПЪРВИ, страници 28, 32, 33, 34 и 35.

Във връзка с искането ни от предходно съдебно заседание за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с официален документ от приходната администрация в Италия, оказа се, че е необходим по-дълъг срок, за да се снабдим с тази информация, поради което моля да ни се даде такава възможност.

Моля да ни се предоставят копия от доказателствата, които ответникът е представил по делото, тъй като според мен има някои несъответствия.

 

Юрисконсулт М.: Представена е цялата преписка.

Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да извърши възложената експертиза.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се снабди с доказателствата, изходящи от Италия.

 

По искането на жалбоподателя да бъдат представени копия от доказателствата, които ответникът е представил по делото и които представляват копия на доказателства, представени от жалбоподателя в административното производство, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя да бъдат представени копия от доказателствата, които ответникът е представил по делото и които представляват копия на доказателства, представени от жалбоподателя.

УКАЗВА на жалбоподателя да извърши проверка по делото и в случай, че констатира несъответствие между представените по делото копия и доказателствата, които същият е представил в хода на административното обжалване, да заяви това с нарочна писмена молба в срок до следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2014г. от 13.50 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: