ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       І-ви административен  състав       

На четвърти юни                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА 

Административно  дело номер 672 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,55 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕЛЕПАСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  – редовно уведомен, се представлява от адв.К., която представя пълномощно.

         ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. М., който представя пълномощно.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

 

         Адв. К.: Да се даде ход на делото.

         Юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

         По хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв. К.: Поддържам жалбата и направените  доказателствените искания към нея за изискване и прилагане на ревизионния доклад от предходната ревизия, за допускане на съдебно-счетоводната експертиза и допускане на двама свидетели при условията на водене, с показанията на които да установим твърденията си за начислени, но неизплатени работни заплати.

         Моля да приемете доказателства за това, че дружеството е изисквало и получило от контрагента „ПОЛАРИС” ЕООД доказателство за това, че има регистрация по ДДС.

         По повод представени от ответника доказателства - оспорвам представената разпечатка от имейл, приложен по преписката. Вероятно е запитване до италианските власти. Считам, че това е недопустимо и неотносимо доказателство, което няма характер на документ и не следва да е част от административната преписка    /може да е приложение 21.1 към РД, но не мога да посоча лист от делото/. 

         Оспорвам и прилагането на документ - електронно съобщение, от което не е ясно кой е извършил превода и не е във вида определен от процесуалния закон.

         Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с официален документ от приходната администрация в Италия за това какъв е периода към който „ПОЛАРИС” ЕООД е имал регистрация по ДДС.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства,  без тези, за изключването на които има направено искане.

 

         УКАЗВА на жалбоподателя да конкретизира документите, които иска да бъдат изключени от доказателствения материал по делото, чрез посочване на номера на страницата, по която същите са подредени в делото.

         По приемането и изключването на тези доказателства от доказателствения материал по делото, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, след уточняване на страницата, в която същите се съдържат.

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в т. 3 от жалбата.

 

         Експертизата да се извърши от вещо лице В.М., след внасяне на депозит от 300,00 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ЗАДЪЛЖАВА  ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи по делото Ревизионен акт № 021202165/25.01.2013 г., ведно с ревизионния доклад, въз основа на който е издаден, както и всички приложения към него.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за събиране на гласни доказателства, с които да се установи начисляването,  но неизплащането на трудови възнаграждения, тъй като същите следва да бъдат установени по делото с надлежни писмени доказателства.

 

         ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение, както е направено искането за него, след представяне на доказателство за внесена държавна такса.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2014 година  от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,05  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: