Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1112          Година 06.06.2018       Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Сийка Хардалова

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 671 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от С.К., гражданка на Руската федерация, с настоящ адрес ***, Вилна зона „Чолакова чешма“ 1, с ЕНЧ *** против решение № 68/15.02.2018г. постановено по н.а.х.д. № 2606 по описа за 2017г. на Районен съд Несебър. Счита решението за незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Излага доводи за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, предвид обстоятелството, че е чужд гражданин, който не владее български език, поради което е следвало да ѝ се назначи преводач. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът – Районно управление Несебър, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Несебър е потвърдил наказателно постановление № 17-0304-003038 от 22.08.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение и на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. При постановяване на решението си съдът е приел, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното наказателно постановление, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на лицето не са допуснати съществени процесуални нарушения, накърнили правото му на защита. Посочено е, че акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентните за това органи и съдържат необходимите реквизити по ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на водача на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Прието е, че макар и руска гражданка, невладееща български език, същата е разбрала в какво се изразява извършеното от нея нарушение, както и правото ѝ да даде кръвна проба, от което тя не се е възползвала. Наложените наказания съдът е преценил за правилно определени по вид и размер, фиксирани от законодателя, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до незаконосъобразност на наказателното постановление, като възраженията на касатора в тази насока са неоснователни. Видно от показанията на актосъставителя Д. и свидетеля Н., дадени в съдебно заседание пред първоинстанционния съд, К. е разбрала по несъмнен начин действията предприети спрямо нея от контролните длъжностни лица по време на проверката – тя владее руски език, като комуникацията между нея и органите на реда е протичала именно на този език. От данните по делото се установява, че съдържанието на съставения акт и фактическите констатации за които същият е съставен са обяснени на К. от актосъставителя Д., за което свидетелстват ангажираните свидетелски показания. От представеното пред настоящата съдебна инстанция удостоверение за актуализация на езиково обучение, безспорно се установява, че Д. владее руски език писмено и говоримо. С оглед на изложеното и след като от събраните доказателства се установява, че е осъществена комуникация между длъжностните лица и руската гражданка на руски език, който е говорим и разбираем за нея, не е било необходимо да се ангажира преводач. Целта на закона, относно назначаването на преводач, е да се разяснят на лицето провежданите спрямо него фактически и правни действия, съответно да узнае за своите права и задължения, поради което след като те са и́ били разяснени на руски език, то целта на закона е постигната. В тази смисъл, назначаването на преводач не е самоцелно и щом служителя на Районно управление Несебър, който е превеждал, е имал съответния набор от знания, на необходимия за комуникацията език, то липсата на нарочно назначен преводач не е опорочила правото на защита на лицето. Също така, санкционираното лице е ангажирало процесуален представител, който е осъществил правото му на защита, посредством подаване на жалба и процесуално представителство пред съда. В този смисъл, следва да се има в предвид и че С.К. макар и чужд гражданин, пребивава продължително на територията на Република България, като сезиращата съда жалба и пълномощното с което е упълномощила процесуалния си представител са написани единствено на български език и са подписани от нея.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/15.02.2018г. постановено по н.а.х.д. № 2606 по описа за 2017г. на Районен съд Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

                                                                                                                 2.