О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     925           от 22.04.2015 г., гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и втори април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

        Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 671 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпило в съда възражение от Д.С.П. с ЕГН **********,***, против „издаден акт № 060545/04.03.2015 г. за установяване на административно нарушение“.

Бургаският административен съд, след като се запозна с възражението и с материалите, приложени в преписката, намира, че не е компетентен да разгледа и се произнесе по направеното искане. Съображенията:

С възражението се иска отмяна на съставен срещу П. акт за установяване на административно нарушение. Същото е адресирано до кмета на община Бургас и следователно последният следва да се произнесе по направеното с него искане. Препращане на преписката към съда е недопустимо, тъй като сезирането на съда е въпрос на лична преценка на санкционираното лице. Доколкото последното не е сезирало съда с искане за осъществяване контрол за законосъобразност на административен акт, не е налице основание за образуване на настоящото производство.

Следва да се отбележи, че АУАН не притежава белезите на административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност отделно от наказателното постановление (в случай че такова е издадено). Що се отнася до искането за възстановяване на заплатена парична сума, съдът счита, че същото не може да бъде възприето като искова претенция по ЗОДОВ, доколкото, както бе посочено, искане до съда не е отправено, а и във възражението липсват твърдения за установена по съответния ред незаконосъобразност на наложена принудителна административна мярка. Ето защо, производството по делото следва да се прекрати, а възражението, ведно с преписката, да се върне на органа, сезиран с него.

Мотивиран от горното, на основание чл. 130, ал.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 671/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ИЗПРАЩА на кмета на Община Бургас възражението на Д.С.П. с ЕГН **********,***, против „издаден акт № 060545/04.03.2015 г. за установяване на административно нарушение“, ведно с преписката.

Да се изготви служебен препис на материалите по делото.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от съобщението.

        

СЪДИЯ: