Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1061           Година  13.05.2013              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на осемнадесети април  две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Веселин ЕНЧЕВ

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 671 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 298/20.02.2013г. постановено по н.а.х.д. № 216 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но не споделя мотивите за допуснато съществено процесуално нарушение, довели до отмяна на издаденото НП. Оспорва изводите на съда за приложимост на чл.34 от ЗАНН, като счита, че 3-месечният срок за съставяне на АУАН започва да тече от момента, в който органът е узнал кой е нарушителя, а не от момента, в който е могъл или е бил длъжен да узнае. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото НП.

Ответникът – „САКИ” ЕООД, гр.Бургас с ЕИК 147040981 представляван от управителя С.П.К., редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

 Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 44325-О-007379/28.06.2012г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на 92, ал.2 от ЗКПО, на основание чл.261, ал.1 от с.з. на ответника по касация е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съдът е приел, че в хода на образуваното административнонаказателно производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Посочено е, че не са били налице предпоставките на чл.43, ал.6 от ЗАНН за спиране на производството, т.е. без да е било направено щателно издирване на лицето. Съдът е възприел като дата на откриване на твърдяното нарушение и на самия нарушител деня следващ изтичането на законоустановения срок за подаване на ГДД за 2010 година, т.е. 01.04.2009г., тъй като това е първият възможен момент, в който административният орган е можел да констатира нарушението и да установи нарушителя. АУАН е съставен на 27.11.2009г., т.е. след изтичането на близо 8 месеца, с което е нарушен на чл.34, ал.1 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Неспазването на този срок представлява съществено нарушение на административно производствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна.

С оспореното наказателно постановление, на ответника по касация е вменено нарушение на чл.92, ал.2 ЗКПО, за това, че не е подал данъчна декларация по ал.1 за календарната 2008г. Съгласно сочената за нарушена разпоредба, данъчната декларация се подава от данъчно задължените лица в териториалната дирекция по данъчна регистрация до 31 март на следващата календарна година. В настоящия случай, правилно е установено от първоинстанционния съд, че отговорността на задълженото лице е ангажирана в противоречие с правилото на чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН, според което не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Крайният срок за изпълнение на задължението по чл.92, ал.2 от ЗКПО е бил 31.03.2009г., като на 01.04.2009г. е моментът, от който нарушителят става известен на административнонаказващия орган, а дали административният орган “ще узнае” този факт е въпрос на полагане на дължимата грижа в разумни срокове. Органът разполага с тримесечен срок да състави АУАН за установяване на извършеното нарушение, като този срок изтича на 01.07.2009г., а АУАН, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление е съставен на 27.11.2009г., т.е. след изтичане на срока по чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН, както правилно е приел първоинстанционния съд.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.БУРГАС,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 298/20.02.2013г. постановено по н.а.х.д. № 216 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                                                               2.