ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 25.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и пети март                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 671 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Галакси Пропърти груп” ООД, редовно уведомен,  се представлява от адв.К..***, редовно уведомени, се явява юрисконсулт А.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно уведомена,  представител не се явява. 

За заинтересованите страни К.Х.А., А.Х.А., С.И.С., В.М.В., К.Н.М., А.Й.П.,  В.В.Б., С.И.Д., Й.Й.Н., редовно уведомени, не се явяват.      

За всички се явява адв.К., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна С.С.Н., нередовно уведомен, не се явява.

Адв.К.: Представям пълномощно от  заинтересованата страна Н. и заявявам, че сме редовно уведомени за днешно съдебно заседание.

Заинтересованите страни „Сън Вилидж” ЕООД, Болкън Асет мениджмънт” ЕАД, „Сервизмед” ЕООД,  „Крит” ЕООД,  Винитол” ЕООД, редовно уведомени, се представляват от адв.К. с представено по делото пълномощно.

 За заинтересованата страна „ССФ Стил Шипинг енд Форуърдинг” АД, редовно уведомена, представител не се явява.

Заинтересованите страни  Ю.Г.Б., редовно уведомена, не се явява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Д.Л., която е депозирала допълнителното си заключение в законоустановения срок по чл.157, ал.1 от ГПК (отм).

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв К. Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата и направеното от нас доказателствено искане. В тази връзка съдът е допуснал експертиза, която следва да бъде изслушана в днешно съдебно заседание.

Представям и моля да приемете  писмени доказателства под опис. Това са удостоверения за въвеждане в експлоатация, архитектурни проекти и нотариални актове на моите доверители.

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства. Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание ида се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото доказателства.

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

И.Д.Л. – 43г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. Депозирах и допълнително заключение, което като съдържание се припокрива със становището ми в основното заключение.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 350 лева, от които 300 лева платими от внесения депозит, а разликата от 50 лева да се внесе от жалбоподателя в тридневен срок.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана и да отмените обжалваната заповед като недействителна, неправилна и незаконосъобразна. Претендираме разноските по делото. Ще представя писмена защита.

         Юрисконсулт А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ще представя подробни писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: