О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 620/06.04.2017 година, град Бургас

 

Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на шести април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 670/2017 година

           

Производството е образувано на 20.03.2017 година въз основа на писмо вх. № 2699/17.03.2017 година с което е получена жалба от И.Д.Ю. с ЕГН ********** ***, като пълномощник на коалиция „Обединение ДОСТ“ против отказ на кмета на община Руен, оформен с уведомително писмо № 00-3-1/13.03.2017 година.

С писмото е отказано разрешение на коалиция „Обединение ДОСТ“ – във връзка с насрочените избори за народни представители на 26.03.2017 година, да проведе предизборно събрание в „Културно – информационен център“ в село Руен на 14.03.2017 година.

Жалбата е препратена от областния управител на Бургаска област по подведомственост на Административен съд – Бургас.  

С разпореждане № 1784/21.03.2017 година жалбата е оставена без движение като процесуално нередовна. На жалбоподателя е указано, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева.

Указанията за отстраняване на констатирания порок в жалбата са получени от жалбоподателя (лично) на 26.03.2017 година (в съобщението неточно е посочено 26.01, което няма как да отразява датата на връчване, предвид датата на изготвяне и изпращане на съобщението – 21.03.2017 година).

Законоустановеният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 03.04.2017 година (първият работен ден след изтичането на срока по чл. 158 ал.1 от АПК).

Към настоящия момент, процесуалната нередовност не е отстранена.

Неотстраняването на процесуалната нередовност възпрепятства разглеждането на спора по същество и е основание за оставяне на жалбата без разглеждане.

С оглед на изложеното, на основание чл. 158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Ю. с ЕГН ********** ***, като пълномощник на коалиция „Обединение ДОСТ“ против отказ на кмета на община Руен, оформен с уведомително писмо № 00-3-1/13.03.2017 година.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 670/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаването му.

 

 

СЪДИЯ: