РЕШЕНИЕ

 

        526                        дата 24 март 2017г.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 16 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Величка Костова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 66 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Т.И. *** против Решение № 1936/19.12.2016г., постановено по НАХ дело № 5800/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1363436, с който, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.4 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 200 лв.

Касаторът възразява, че въззивният съд е подходил формално при решаването на делото, като в постановения съдебен акт не е посочен задължителен реквизит на електронния фиш относно датата на съставянето му, което е нарушило правото му на защита от гледна точка на това да се установи дали са били спазени процесуалните срокове за неговото издаване, както и неправилно съдът е приел, че санкционираното лице не е попълнило декларация, в която да посочи друг водач, тъй като такава декларация изобщо не му е била предявена за попълване. Останалата част на касационната жалба съдържа изложение на твърденията на касатора за незаконосъобразността на издадения електронен фиш, като в тази връзка се позовава на ТР № 1/2014г. на ВАС, откъдето черпи довод, че електронен фиш не може да се издаде в хипотеза на установяване на нарушението с мобилна радарна камера, възразява, че мястото за контрол не е било обозначено със съответния пътен знак, както и възразява, че не е било със сигурност установено авторството на процесното нарушение. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърдения електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

По същество районният съд е обосновал извод за потвърждаване на електронния фиш, като е анализирал нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, в която са определени условията на издаването му и е обосновал извод, че когато нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство се издава електронен фиш, като в процеса на неговото издаване не участват двете страни, характерни за първата фаза на административнонакзателното производство. Посочено е, че с изменението на ЗДвП и приемането на §6, т.65 от ДР на ЗДвП е дадена дефиниция на „автоматизирани технически средства и системи” и е приета Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./. Обосновал е извод за неоснователност на наведените с жалбата възражения относно авторството на извършеното нарушение, като е посочил, че санкционираното лице не се е възползвало от предоставената в чл.189, ал.5 от ЗДвП възможност в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение не страда от сочените от касатора пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане.

Отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, която разпоредба регламентира съответните допустими стойности на скоростта на движение, в частност – в населеното място ограничението е до 50 км/ч.  Данните от административната преписка сочат, че нарушението е било установено в рамките на населеното място гр.Бургас, кв.Ветрен, като скоростта на движение на автомобила – 87 км/ч е била определена посредством мобилна камера за видеонаблюдение, монтирана в полицейски патрулен автомобил. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Съгласно легалната дефиниция съдържаща се в § 6, т.65 /нова, ДВ бр.19/ 2015 г./, "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес“. Правната новела сочи, че с изменението на ЗДвП – ДВ бр.19/2015г. законодателят е уредил възможността електронен фиш да се издаде вкл. и когато нарушението е установено с мобилно автоматизирано техническо средство. Не е налице основание касаторът да се позовава на ТР № 1/2014г. на ВАС, с което беше тълкувана нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП и съгласно което тълкувателно решение беше възприето становището, че електронен фиш може да се издаде само в хипотезата на установяване на нарушението посредством стационарно техническо средство. Законодателната промяна в ЗДвП беше провокирана именно в резултат на това тълкувателно решение, като с изменението в закона се предвиди и възможността електронен фиш да се издаде и когато нарушението е установено посредством мобилно техническо средство, което беше включено в обхвата на автоматизирано техническо средство по смисъла на § 6, т.65 от ДР на ЗДвП, приложим във вр. с чл.189, ал.4 от с.з. В този смисъл, към настоящия момент законодателната уредба позволява издаване на електронен фиш, както когато нарушението е установено посредством стационарно техническо средство, така и когато то е установено посредством мобилно такова. За целта е била издадена и нарочна Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./, в която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Спазени са установените в нея изисквания, като мястото за контрол е било предварително обозначено със съответния пътен знак Е-24, видно от приложените в тази насока доказателства. Контролният орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху процеса на установяване и заснемане на нарушението, като измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. По делото е представен задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС протокол по чл.10, ал.1 от Наредба № 8121з-532/2015г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш.

Възраженията на касатора досежно липса на дата на издаване на електронния фиш съдът счете за неоснователни, като видно от нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, съдържаща реквизитите на електронния фиш, измежду тях липсва посочване на дата на издаването му, поради което самият образец няма как да съдържа подобен реквизит, а електронният фиш се изписва само с неговия номер.  Възражението, че субектът на нарушението не е бил безспорно установен съдът също счете за неоснователно, като в тази връзка споделя правотата на мотивите на районния съд, който е посочил, че касаторът не се е възползвал от възможността да посочи в нарочна декларация лицето, което е управлявало автомобила. Видно от образеца на електронния фиш в него изрично е изписана нормата на чл.189, ал.5 от ЗДвП и възможността на лицето – собственик на автомобила да представи декларация в 14-дневен срок (а не в момента на връчване на електронния фиш) с данни за лицето извършило нарушението, в случай, че автомобилът е бил управляван от друго лице, в който случай издаденият против собственика на автомобила електронен фиш ще бъде анулиран. В случай, че в 14-дневния срок не постъпи декларация от собственика, ангажира се неговата административнонаказателна отговорност, както е процедирано в случая.  

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1936/19.12.2016г. постановено по НАХД № 5800/2016г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: