О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№332                             03.02.2015 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на трети февруари                                                                две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 66 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба на Щ.З.М.,***, против  принудителна административна мярка (ПАМ), наложена с протокол от 13.11.2014г. от Г.Ц.Г., служител на Община Бургас,  с която е разпоредено преместване на неправилно паркирал автомобил марка Нисан, рег.№ А-9296-ВН.

С разпореждане № 101/12.01.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК и са дадени указания за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд Бургас за образуваното производство. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя на 13.01.2015г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочената от съда нередовност не е отстранена, като не е заплатена определената държавна такса. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 20.01.2015г. /вторник/, присъствен ден.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.З.М.,***, против  принудителна административна мярка (ПАМ), наложена с протокол от 13.11.2014г. от Г.Ц.Г., служител на Община Бургас,  с която е разпоредено преместване на неправилно паркирал автомобил марка Нисан, рег.№ А-9296-ВН

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 66/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: