О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 692/24.04.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                        СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д.№ 66/2014 година

 

Производството е образувано по жалба на С.Д.Г. *** против твърдян отказ на кмета на Община Сунгурларе да “бъде проведена процедура и изменен частично ПУП в с. Дъбовица, общ. Сунгурларе, касаещ имот № 32 кв.2 по новия кадастрален план/ 2000г.” (лист 15 от делото).

Съдът, след като прецени представените доказателства, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от С.Г., приема, че подадената жалба е процесуално недопустима.

С оспореното писмо № 94 – С – 235/05.12.2013 година (лист 8 от делото) кметът на общината е уведомил С.Г., че във връзка с поисканата от нея поправка в кадастралния план на селото, е съставен акт за непълноти и грешки, като част от лицата, посочени в него като “заинтересовани”, не са подписали акта, т.е. налице е “имуществен спор”, който следва да се реши по съдебен ред, а за това обстоятелство госпожа Г. е уведомена вече с писмо изх. № 94 – С – 228/19.11.2010 година. В писмото не се съдържа какъвто и да е отказ да  “бъде проведена процедура и изменен частично ПУП в с. Дъбовица, общ. Сунгурларе, касаещ имот № 32 кв.2 по новия кадастрален план/ 2000г.”, както се твърди в уточнението към жалбата.

Писмото на кмета на общината не представлява административен акт. То съдържа кратка хронология на действията на администрацията, кореспонденцията, разменена по случая, както и напомняне, че С.Г. вече е била уведомена за фактите, които се съдържат в писмото – с друго писмо от 2010 година.  Писмо № 94 – С – 235/05.12.2013 година на кмета на Община Сунгурларе не съдържа властническо волеизявление и с него не се засягат непосредствено правата и интересите на С.Г..

С оглед съображенията за допустимост, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Д.Г. ***, против твърдян отказ на кмета на Община Сунгурларе да “бъде проведена процедура и изменен частично ПУП в с. Дъбовица, общ. Сунгурларе, касаещ имот № 32 кв.2 по новия кадастрален план/ 2000г.”, оформен с писмо № 94 – С – 235/05.12.2013 година.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 66/2014 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд -  в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: