Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 633 / 2012г.

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и девети март, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ЕЛГИНА ЧАЛЪМОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 66/2012г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

     Касаторът Р.Д.Ш. ***, чрез пълномощника си адвокат К., е оспорил решение № 2766/19.12.2011г. по АНД 3802/2011г. на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000577/08.09.2011г. на началник областен отдел „КД - ДАИ” гр.Бургас. С наказателното постановление на касатора е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. на основание чл.105, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП) за нарушение на чл.51, ал.1 от същия закон. Касаторът твърди, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано. Иска да бъде отменено изцяло, а по съществото на спора да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание, касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват и не изпращат представители. Касаторът е депозирал писмено становище по съществото на спора.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, обжалваното решение е правилно и предлага да бъде оставено в сила в този вид.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

         Касаторът е наказан за това, че на 27.07.2011г. около 18.00 ч. в гр.Бургас, на КПП 4, по посока на движение към к-с Меден рудник, като водач извършващ обществен превоз на товари (пшеница) с влекач марка „Волво” с рег.№У 9005 ВВ с прикачено полуремарке, представя товарителница №023802 от същата дата, която е без подпис и печат на изпращача. Посочената в наказателното постановление като нарушена норма – чл.51, ал.1 от ЗАвтП предвижда товарителницата да се изготви в три оригинални екземпляра, подписани и подпечатани от изпращача и от превозвача. Санкционната норма на чл.105, ал.1 от същия закон предвижда, че за нарушение на Закона за автомобилните превози и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, с изключение на изискванията за превоз на опасни товари, за които не е предвидено друго наказание, да се налага наказание „глоба” или имуществена санкция в размер на 200 лв. В санкционната норма субектът на нарушение не е точно очертан, затова той следва да се извлече от съдържанието на разпоредбата, посочена като нарушена. В нея не е обозначено кой изготвя товарителницата, но след като тя трябва да съдържа подписите и печатите на изпращача и на превозвача, следва да се направи извод, че всеки от двамата отговаря за онези реквизити в товарителницата, които следва да попълни. В конкретния случай процесната товарителница е без подпис и печат на изпращача. Видно от самата товарителница това е „Папас олио” АД. По тези съображения настоящия състав счита, че изпращачът е този, който носи отговорност за липсващите в товарителницата реквизити, а не водачът на товарния автомобил, комуто тази товарителница е предоставена за да удостовери наличния товар и пътят, по който той следва да се транспортира. Водачът на товарния автомобил не разполага с никакви юридически лостове, посредством които да влияе на изпращача или на превозвача и да изисква от тях да му предоставят надлежно оформена товарителница, поради което няма причина на това лице да се ангажира административнонаказателната отговорност за нарушение на чл.51, ал.1 от ЗАвтП. Административнонаказващия орган не е установил каква е правната връзка между физическото лице водач на товарният автомобил и изпращача, или съответно превозвача, както твърди касатора. Тези факти обаче нямат отношение към разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗАвтП, освен ако водачът на товарния автомобил не е едновременно и изпращач или превозвач на товара, отразен в товарителницата. В конкретния случай изпращачът не е физическо лице, а наказаният касатор е физическо лице и няма как да се приеме, че същият представлява и изпращача „Папас олио”АД.

Като е приел, че касаторът Р.Ш. е субект на административното нарушение, описано в обжалваното наказателно постановление, районния съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. По съществото на спора следва да бъде отменено и наказателното постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №2766/19.12.2011г. постановено по АНД №3802/2011г. на Районен съд гр.Бургас, вместо него постановява:

     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000577/08.09.2011г. на началник Областен отдел „КД - ДАИ” гр.Бургас, с което на Р.Д.Ш. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. на основание чл.105, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл. 51, ал.1 от същия закон.

     Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: