Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            08.07.2011г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на девети юни две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове: 1. Лилия Александрова

                            2. Даниела Драгнева

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 66 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.С.Д. ***8 чрез адвокат Каров от БАК против решение № 1502/ 21.09.2010г., постановено по НАХД № 2108/2010г. по описа на Районен съд – Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 22-0000311/20.04.2010г., издадено от началника на Областен отдел „КД-ДАИ” - Бургас и наложената на касатора глоба в размер на 500 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Каров, който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответникът - началник на Областен отдел „КД-ДАИ” - Бургас не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на С.Д. против наказателно постановление № 22-0000311/20.04.2010г., издадено от началника на Областен отдел „КД-ДАИ” - Бургас, с което на Д. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 200 лева на основание чл.105 от Закова за автомобилните превози за нарушение на чл.21, ал.1, т.7 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта и глоба в размер на 500 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закова за автомобилните превози за нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/ 06.12.1999г. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на БРС отменя наказателното постановление в частта на наложената глоба по чл.105 от ЗАП за нарушение на чл.21, ал.1, т.7 от Наредба № 34/06.12.1999г. и потвърждава наказателното постановление в частта на наложената глоба по чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП за нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. Приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 07.04.2010г., около 06,35 часа в гр.Бургас, на стоянката за таксиметрови автомобили срещу автобусната спирка „Опера”, служители на Областен отдел „КД-ДАИ”-Бургас извършили проверка на С.Д. - водач на лек автомобил ”Шкода Фабиа” с рег. № А 4361 КС, стикиран по предвидения в закона ред като таксиметров, с монтирана открита табела с надпис „Такси” и с включен таксиметров апарат в режим „Свободно”. Проверяващите констатирали, че автомобилът е регистриран на ЕТ „Джи-Джи – Галин Чанев”, но поставените стикери с цените на километър пробег не са издадени от превозвача-собственик на автомобила, а от друг превозвач – ЕТ ”Примавера – Пролетина Генова”. При проверката на документите Д. представил пътна книжка, издадена също от ЕТ ”Примавера – Пролетина Генова”, а не от превозвача-собственик на автомобила - ЕТ „Джи-Джи – Галин Чанев”. Съставен е акт за установяване административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта при управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да носи пътна книжка, издадена от превозвача. Неизпълнението на тази норма е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.93, ал.1 от Закона за автомобилните превози – глоба от 500 лева до 1500 лева за водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от закона и от нормативните актове по прилагането му. В настоящия случай е безспорно установено, че Д. не е притежавал пътна книжка, издадена от собственика – превозвач на автомобила, поради което отговорността му е ангажирана правилно. Неоснователни са наведените в касационната жалба доводи, че административният орган е следвало да ангажира отговорността на дееца по чл.93, ал.2 от ЗАП. Наличието и представянето при проверка на документите, изискуеми по Наредба № 34/1999г. са две различни деяния, за които законодателят е предвидил различни по тежест административни наказания. В хипотезата на чл.93, ал.1 от ЗАП съставомерното деяние е това, при което водачът на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, не притежава редовно издадена лицензия, разрешение, документ за регистрация или други документи. Фактическият състав на чл.93, ал.2 е осъществим в случаите, когато водачът притежава редовно издадена лицензия, разрешение, документ за регистрация и други документи, но не ги представя при проверка. В конкретния казус отговорността на Д. е ангажирана за нарушение на алинея първа, тъй като е безспорно установено, че същият не е притежавал пътна книжка, издадена от превозвача ЕТ „Джи-Джи – Галин Чанев”, а е извършвал таксиметрова дейност. Аргумент в подкрепа на този извод е обстоятелството, че автомобилът е бил обозначен по съответния начин с надпис „такси”, с включен апарат в режим „свободно” и е чакал на стоянка за таксита пред спирка до „Опера” – гр.Бургас. Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Бургаският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия материален закон. В настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да променят изводите на съда. Не са налице основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1502/21.09.2010г., постановено по НАХД № 2108/2010г. по описа на Районен съд – Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 22-0000311/20.04.2010г., издадено от началника на Областен отдел „КД-ДАИ” - Бургас и наложената на С.С.Д. ***8 глоба в размер на 500 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...